-
Årsrapport 2016

BIs institutter

Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på alle nivåer.

Instituttleder Espen Rasmus Moen
Administrasjonssjef Kari-Mette Sætersdal

 

Instituttet arbeider med tema knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og finanspolitikk, miljø- og energiøkonomi, politisk økonomi, matematikk, statistikk og økonometri.

Instituttets medarbeidere publiserer mye av sin forskning i ledende internasjonale fagtidsskrifter og utfører jevnlig utredningsoppdrag for offentlig og privat sektor. Hele 61,1% av antatte artikler i 2016 ble publisert på nivå 2, det høyeste nivået ifølge det nasjonale fagrådet for Samfunnsøkonomi.

Det er en glede å trekke frem 2 publikasjoner på toppnivå:

  • Professor Christian Brinch og artikkel «Beyond LATE with a Discrete Instrument» sammen med  medforfatterne M. Mogstad og M Wiswall i Journal of Political Economy 
  • Førsteamanuensis Plamen Nenov og hans artikkel "Endogenous Leverage and Advantageous Selection in Labor Markets» som ble akseptert i Review of Financial Studies.

Instituttet legger stor vekt på forskningsseminarer. Dette gjennomføres jevnlig hver uke i semesteret, der flere av verdens ledende forskere innenfor instituttets fagfelter presenterer forskningsarbeid. Det er spesielt grunn til å nevne Professor Raquel Fernandez fra New York University og James Snyder Harvard University som noen av de mange som gjestet instituttet i 2016.

 

Instituttet huser fire forskningssentre

Senter for Anvendt Makro- og Petroleumsøkonomi (CAMP), ledet av Professor Hilde C. Bjørnland
I 2016 har senteret bla arrangert 2 konferanser med internasjonale ledende akademikere, det har produsert 9 Working papers og har fått antatt eller publisert 11 artikler i ledende internasjonale tidsskrift. Senteret fikk i 2016 fornyet avtale om finansiering fra Statoil for fem nye år, og har også fått gaveforsterkning fra Norges Forskningsråd.

Senter for Monetær økonomi (CME), ledet av Professor Tommy Sveen
CME organiserer seminarer med fokus på pengepolitikk og makroøkonomi. I 2016 arrangerte senteret til sammen syv seminarer, med temaer som OECDs landrapport for Norge, det tyske arbeidsmarkedsmirakelet, presidentvalget i USA og aksjeandelsutvalgets rapport. Hvert vår presenterer senteret en rapport om gjennomføringen av pengepolitikken, på oppdrag fra Finansdepartementet. Fjorårets rapport ble skrevet av senioranalytiker Erik Bruce, professor Nils Gottfries og professor Kjell Erik Lommerud. På høsten holdt sentralbanksjefen sin årlige CME-tale. Temaet denne gangen var «en fleksibel inflasjonsstyring» og for første gang ble seminaret holdt i BIs lokaler.

Senter for Forskning i økonomi og ledelse (CREAM), ledet av Professor Christian Riis
Senterets virksomhet i 2016 var konsentrert rundt tre hovedområder; «Konkurransepolitikk i dynamiske markeder», finansiert av Konkurransetilsynet. Videre analyser av forsikrings- og finansieringsmekanismer ved naturskade som er knyttet til et prosjekt finansiert av Kommunenes sentralforbund og endelige Analyser av regulering og incentiver i telekommunikasjonsmarkeder.

Tilknyttede faglige er Tom-Reiel Heggedal, Espen R. Moen, Zongwei Lu og Christian Riis. Eksterne samarbeidspartnere er professor Richard Gilbert, UC Berkeley, for prosjektet i konkurranseøkonomi, samt professor Hans Jacob Bull, juridisk fakultet UiO og seniorforsker Cecilie Flyen, Sintef, for prosjektet om forsikrings- og finansieringsmekanismer.

Senteret har følgende vitenskapelige publiseringer knyttet til prosjektene i 2016:

“An equilibrium characterization of an all-pay auction med certain and uncertain prizes”, Christian Riis, Games and Economic Behavior, 100 (2016), “Competitive on-the-job Search”, Espen R. Moen, Pietro Garibaldi and Dag Einar Sommervoll. Review of Economic Dynamics 19 (2016): 88-107.

“Inside Severane Pay”, Espen R. Moen, Tito Boeri and Pietro Garibaldi.  Journal of Public Economics 145 (2017), 211-225.

Senter for Eksperimentelle studier og forskning (CESAR), ledet av Professor Tom-Reiel Heggedal
Senteret er i hovedsak finansiert med en Toppforsk bevilgning (2016-2020) fra Norges Forskningsråd og BI. Tematikken er effektivitet og forhandlinger. Forskerne tilknyttet senteret har samarbeidsprosjekter med blant annet forskere ved Stockholm School of Economics, TU Dortmund, Hanken Business School, University of Bilbao, Haas Business School/UC Berkeley og Universitetet i Oslo. I slutten av 2016 aksepterte senteret et oppdrag for å evaluere sjakk applikasjonen til Magnus Carlsen eksperimentelt (PlayMagnus), med hensyn på om bruk av den gir forbedrede resultater i statistikk og matematikk.

I 2016 organiserte senteret 11th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics. Det ble presentert omlag 90 papere i løpet av konferansen. I tillegg ble det holdt key-note adresser av Jean-Robert Tyran ved Universitetet i Wien, og av John Morgan ved Haas Business School/UC Berkeley. 

 

Personer og prestasjoner

Instituttet har rekruttert flere dyktige faglige dette året. Simon Galle og Alessia Russo ble begge ansatt som Assistant Professors. Galle tok sin doktorgrad ved University of California, Berkeley mens Russo tok sin doktorgrad ved University of Bologna og kom fra Universitet i Oslo hvor hun var ansatt som Post-doc.

Førsteamanuensis Ivar Gaasland ble i høst ansatt ved Campus Bergen og kommer fra tilsvarende stilling på Universitet i Bergen.

7 nye doktorgradsstudenter begynte hos oss i august 2016 hvorav tre er knyttet til Forskningssenteret CAMP og en til CECAR og Toppforsk prosjektet. 

  • Førsteamanuensis Pål Lauritzen vant instituttets interne pris som årets foreleser.
  • Øyvind Nilsen Aas (nå ansatt på Universite’ Libre de Bruxelles) og Chen Qu (nå ansatt ved University of Nottingham) disputerte for sine doktorgrader i 2016.
  • Christian Brinch ble utnevnt til professor høsten 2016.
  • Professor og Instituttleder Espen R. Moen har vært medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle utrede hvordan delingsøkonomien kunne gi mer effektiv ressursbruk. Han var også Grainger Visitor ved University of Wisconsin høsten 2016.
  • Professor Espen R. Moen og Professor Christian Riis bistod Telenor v/ Berit Svendsen med en presentasjon for ESA i Brussel.
  • Professor Hilde C Bjørnland er spesialrådgiver til Forskningsavdelingen i Norges Bank, sitter i Sveriges Finanspolitiske råd, i Finansdepartementets modell- og metodeutvalg og hun var i 2016 medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (Mork utvalget).

Instituttet representerer ett stort og aktivt fagmiljø som holder høy internasjonal standard, både i forhold til pedagogikk og forskning, hvor Excellent teaching og Excellent Research har hovedfokus.