-
Styrets beretning

Årsresultat

Stiftelsen Handelshøyskolen BI oppnådde gode økonomiske resultater i 2016 med et resultat på 86,5 mkr. BIs totale omsetning var i 2016 på 1.514 mkr mot 1.451 i 2015.

 

Konsernet

Stiftelsen Handelshøyskolen BI er morselskap i en konsernstruktur bestående av datterselskapene BI- Bygget D-Blokka AS, Sandakerveien D-Blokka AS, Sandakerveien 116-118 AS, Bedriftsøkonomisk Institutt AS og Studentenes Hus AS. Alle selskapene har forretningsadresse i Nydalsveien 37, Oslo. Av datterselskapene er det kun BI-Bygget D-Blokka AS som har hatt aktivitet i 2016 gjennom utleie av lokaler i D-Blokka. Konsernets omsetning var i 2016 1.532 mkr, og driftsresultatet ble 137,4 mkr.

Konsernets eiendomsinvesteringer er finansiert gjennom et pantelån i DNB BANK ASA, med sikkerhet i hele eiendomsmassen i Nydalen. Pantelånet er i løpet av 2016 nedbetalt med 90,5 mkr og restsaldo ved utgangen av året utgjorde 1.163 mkr. Stiftelsen innvilget i 2014 et avdragsfritt ansvarlig lån til datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS, og restsaldo utgjorde ved årsskiftet 174 mkr. Lånet er gitt på markedsmessige betingelser. I 2016 utgjorde konsernets finanskostnader 46,9 mkr. Reell verdi bygningsmassen i Nydalen forventes å ligge godt over bokført verdi.

Årets resultat før skatt for konsernet ble 94,8 mkr. Årets skattekostnad ble 2,0 mkr og denne relaterer seg i sin helhet til utleievirksomheten i datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS. Resultat etter skatt ble således 92,8 mkr.

Kontantstrømmen for årets aktiviteter er positiv og har styrkets konsernets likviditetsbeholdning med 80,5 mkr i løpet av året. Hovedårsaken til styrkelsen er et betydelig lavere investeringsnivå enn budsjettert, kombinert med et godt driftsresultat. Konsernet har en tilfredsstillende likviditet.

Bokført egenkapital for konsernet per 31. desember 2016 var 766 mkr.

Stiftelsen Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI oppnådde en inntektsvekst på 62,5 millioner kroner fra 2015 til 2016. Økningen utgjør omlag 4,3% vekst og resulterte i en total omsetning på 1.514 mkr. Av dette utgjorde statsstøtte 277,5 mkr, eller 18,3% av omsetningen. Undervisningsinntektene steg med 4,6 % til 1.159 mkr og inntekter fra eksternfinansiert forskning sank med 8,1 %, fra 35 til 32,5 millioner kroner. Øvrige inntekter var 44,9 mkr, hvorav 24,1 mkr var husleieinntekter.

Driftsresultatet ble 123,7 mkr, hvilket er 44 mkr bedre enn i 2015. Hovedårsaken til dette er en sterk inntektsvekst og 22,0 mkr lavere kostnader knyttet til pensjonsordningene som følge av endrede aktuarielle forutsetninger og engangseffekter som følge av endring av uførepensjonsordningen i Storebrand. Det er økte kostnader knyttet til leie av lokaler som en konsekvens av etableringen av eget «assessmentsenter» i D-blokka, samt at IT- kostnader øker i forbindelse med tidligere års satsinger på digitale løsninger.

Videre falt årets avskrivninger med 5,9 millioner kroner fra 2015. Dette skyldes lavere investeringer i 2016 enn i 2015. Årsaken er knyttet til svake søkertall på våren som resulterte i utsettelse av flere investeringsbeslutninger til påfølgende år. Investeringene i 2016 var totalt på 32,2 millioner kroner.

Netto finansposter (kostnad) er tilnærmet på samme nivå som i 2015. Totalt er det nedbetalt 90,5 millioner kroner på pantelån til DNB i 2016. Stiftelsen følger en finansiell sikringsstrategi som innebærer at mellom 33% og 66% av pantelånet til enhver tid skal være sikret gjennom fastrenteavtaler. På balansedagen utgjør andelen av lånet som er bundet opp i fastrenteavtaler 550 mkr. Fastrenteavtalene har forskjellig varighet, og den første løper ut i 2018, Årsrapport 2016 – side 18 mens den lengste løper ut i 2028. Sikringsgraden er på balansedagen 47%.

Kontantstrømmen for årets aktiviteter er positiv og har styrket stiftelsens likviditetsbeholdning med 62,9 mkr i løpet av året. Hovedårsaken til styrkelsen er et betydelig lavere investeringsnivå enn budsjettert, kombinert med et godt driftsresultat. Stiftelsen har en tilfredsstillende likviditet.

I egenskap av å være finansiert av studentbetaling, er Handelshøyskolen BI utsatt for betydelig markedsrisiko. Stiftelsen er avhengig av et stort volum på bachelornivå og jevn tilstrømming av studenter. Ledelsen ved BI adresserer markedseksponeringen løpende og er trygg på at organisasjonen er rustet for å håndtere den korrekt og at stiftelsen er solid nok til å kunne tolerere svingninger i resultatene.

Handelshøyskolen BIs egenkapital steg til 750,6 millioner kroner i 2016. Årets resultat bidro til enøkning på 86,5 millioner kroner. Estimatavvik knyttet til pensjonsordningen gikk motsatt vei og reduserte egenkapitalen med 42,2 millioner kroner. Totalt økte egenkapitalen med 44,3 millioner kroner i 2016.

Bygget i Nydalen er avskrevet med 1,5% i 2016 og har ved utgangen av året en balanseført verdi på 1.508 mkr. Øvrige anleggs- og driftsmidler er avskrevet etter samme prinsipper som tidligere år.

Restgjelden utgjør på balansedagen 1.163 mkr. Det er i 2016 betalt avdrag tilsvarende 90,5 mkr. Resterende lån forfaller 20. desember 2018. I tillegg til ordinære avdrag har stiftelsen muligheten til å betale ekstra avdrag på minimum 10,0 mkr mellom forfallstidspunktene. På balansetidspunktet oppfyller stiftelsen långivers krav til covenant.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:
Årets tilførsel/(bruk) av forskningsutviklingsfond (-9,1) mkr
Overførsel til annen egenkapital 95,6 mkr
Sum disponert 86,5 mkr
Stiftelsens egenkapital utgjør pr. 31. desember 2016:
Stiftelseskapital 1,3 mkr
Forskningsutviklingsfond 22,3 mkr
Annen egenkapital 727,0 mkr
Sum egenkapital 750,6 mkr