-
Styrets beretning

Fremtidsutsikter

Mer enn noen gang må BI være rustet til å møte økt konkurranse. Usikre tider i næringslivet, og offensive internasjonale handelshøyskoler gir oss ingen grunn til hvileskjær. Vi snakker spesielt om studentrekruttering og vår evne til å tiltrekke oss attraktive faglige medarbeidere.

Tradisjonell undervisning utfordres av digital teknologi. Mulighetene dette innebærer må mestres på en god måte til beste for våre studenter. BIs digitale ambisjoner vil fortsatt trekke på en vesentlig del av BIs ressurser i 2017. I det kommende året vil mange av våre digitale prosjekter gli over i implementeringsfasen, med DigiEx (digital eksamen), som det fremste eksemplet.

Myndighetenes nye modell for finansiering av høyere utdanningsinstitusjoner er under implementering. Dette påvirker konkurransesituasjonen, og vi ser allerede nå at eksternfinansiert forskning vil bli enda viktigere i årene som kommer. I tillegg har vi grunn til å tro at livslang læring gjennom videreutdanning vil tilta ytterligere.

Styrets vurdering er at BI må holde stø kurs med å rendyrke posisjonen som en tydelig handelshøyskole. Kun ved tøffe prioriteringer vil vi kunne styrke vår organisatorisk og kryssfunksjonelle kvalitet. Målrettet fokus for fortsatt framgang i internasjonale rangeringer og akkrediteringer må være en absolutt prioritet, samtidig som det gode relasjonsarbeidet mot studenter, alumni, partnere, næringsliv og samfunn for øvrig må fortsette.

Stiftelsen BIs hovedmål er å drive fremragende forskning og undervisning. Det er styrets absolutte fokus å legge til rette for nettopp dette. Når vi lykkes med dette, lykkes vi også med å ta BI inn i framtiden.