-
Årsrapport 2016

Styrets beretning

BI i 2016

BI har som mål å bygge kunnskapsøkonomien. Gjennom 2016 har topp forskning og undervisning gitt tusenvis av kandidater muligheter til attraktive karrierer i næringsliv og offentlig sektor. Det handler om å bygge sten på sten, og aldri slå seg til ro med å bare være god. 

Les om BI i 2016

Studier og studenter

En kritisk suksessfaktor for BI er evnen til å levere kurs og program med høy relevans og kvalitet til store studentgrupper der leveransemodellene er i tråd med høye forventninger hos studentene. 

Les mer om Studier og studenter

Forskning og faglig aktivitet

BI har en målsetting om å ha minst fire akademiske disipliner blant de fem beste i Europa. Målrettet arbeid med rekruttering og publisering i høyt rangerte tidsskrifter var to viktige satsingsområder i 2016. 

Les mer om Forskning og faglig aktivitet

Næringsliv og samfunn

BIs målsetting er å være foretrukket kunnskapspartner for næringsliv og offentlig sektor gjennom å bidra til innovasjon, verdiskaping og konkurransekraft i inn- og utland.

Les mer om næringsliv og samfunn

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2016 hadde BI totalt 834 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 432 administrativt ansatte og 402 faglig ansatte.

Les mer om organisasjon og ansatte

Årsresultat

Stiftelsen Handelshøyskolen BI oppnådde gode økonomiske resultater i 2016 med et resultat på 86,5 mkr. BIs totale omsetning var i 2016 på 1.514 mkr mot 1.451 i 2015.

Les mer om årsresultatet

Styret

Handelshøyskolen BI ledes av et styre bestående av åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne. De fire interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og blant BIs faglig ansatte, én representant valgt av og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant valgt av studentorganisasjonene. BIs administrativt ansatte og studentene er dessuten representert med en observatør hver. Det ble avholdt syv styremøter i 2016.

Les mer om styret

Fremtidsutsikter

Mer enn noen gang må BI være rustet til å møte økt konkurranse. Usikre tider i næringslivet, og offensive internasjonale handelshøyskoler gir oss ingen grunn til hvileskjær. Vi snakker spesielt om studentrekruttering og vår evne til å tiltrekke oss attraktive faglige medarbeidere.

Les mer om våre fremtidsutsikter