-
Styrets beretning

Studier og studenter

Digitalisering og pedagogisk innovasjon

Dagens studenter forventer en digital studiehverdag, og de siste årene har BI gjort betydelige investeringer i teknologi og digitale løsninger. Gjennom 2016 så BI håndfaste resultater av flere av de digitale prosjektene som har vært under utvikling.

  • BI åpnet et digitalt eksamenssenter ved campus Oslo, og i året som gikk gjennomførte BIs studenter digitale eksamener i stor skala. Kurset Bedriften er BIs største kurs målt i antall studenter, og en milepæl ble nådd da det i 2016 lyktes å heldigitalisere eksamen i dette kurset.
  • I 2014 ble det avholdt 20 webinar for studenter, i 2016 ble det gjennomført over 200. Dette er en undervisningsform studentene gir svært gode tilbakemeldinger på.
  • I januar åpnet BI en Bloomberg Financial Markets Lab bestående av 12 Bloomberg-terminaler som skal brukes i undervisning. Terminalene kan også brukes fritt av studentene.
  • For å videre styrke både det strategiske fokuset og den operative implementeringen av digitale løsninger på BI, ble det opprettet en stilling som digital direktør i BIs ledergruppe. Elin Borrebæk ble tilsatt i denne stillingen i november 2016.

BIs ambisjoner om å være en ledende europeisk handelshøyskole fordrer at vi stadig utvikler våre programmer i tråd med forskning og praksis, og at vi moderniserer måten vi leverer våre kurs på for å sikre et godt læringsutbytte for studentene. De senere år har BIs undervisere gjennomført pilotprosjekter på eksperimentell og nytenkende pedagogikk. Gjennom 2016 ble erfaringene fra disse prosjektene satt i system og flere studenter ble eksponert for nye læringsmetoder.

Progresjon og gjennomføring

Studentenes gjennomføringsgrad er et mål på suksess for BI. Prosjektet First Year Experience (FYE) handler i sum om hvordan BI skal få flere studenter til å lykkes med sine studier. I 2016 ble det gjennomført tiltak for bedre studiestart, sosial og faglig integrering og mer målrettet individuell oppfølging. Fokus på mestring og gjennomføring de siste årene har bidratt til å øke andelen studenter som fullfører sine studier på normert tid.

Gjennomstrøm studenter på Bachelor

Gjennomstrøm studenter på Master of Science 

Opptaket 2016

Opptaket av heltidsstudenter i 2016 var preget av utfordringene i norsk næringsliv, og da spesielt på vestlandet som en konsekvens av nedgangen i olje- og gassektoren. Handelshøyskolen BI campus Bergen og campus Stavanger opplevde et redusert opptak, mens campus Trondheim økte opptaket og campus Oslo holdt stand i antall bachelorstudenter. BI har erfart en betydelig økning i antall studenter som tar årsenheter. Dette skyldes i hovedsak økte opptakskrav på våre treårige bachelorprogrammer.

For Master of Science ble 2016 et nytt rekordår for opptak. BI ønsker en sterkere MSc-profil og vår satsning på internasjonalt rekrutteringsarbeid bærer frukter.

Våre studenter

Oversikt over antall studenter* 
  Høsten 2015 Høsten 2016
PHD-studier** 63 57
Heltidsstudier    
Bachelor*** 13207 13247
Master of Science 1230 1288
Deltidsstudier    
Executive Master 1979 1980
Executive MBA**** 268 287
Enkeltkurs 4075 3936

*Tall hentet fra DBH – Database for høyere utdanning
**Egne tall
***Inkluderer deltidskontrakter på heltidsstudier
****Inkluderer BI-Fudan MBA

 

Studenter på Master of Science fordelt på program

Multicampus-modell

BI er uavhengig vitenskapelig høyskole med hovedkontor i Oslo og fire studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Alle campusene tilbyr et utvalg av bachelorstudier og etter- og videreutdanningsprogrammer. De faglig tunge MSc- og doktorgradsstudiene tilbys kun i Oslo. BI har merket økt interesse for vår distribuerte multicampus-modell etter at flere fusjoner ble gjennomført i universitets- og høyskolesektoren i året som gikk.

Det ble ikke gjort betydelige endringer i studieporteføljen i 2016.

Internasjonalisering

Handelshøyskolen BIs ambisjon om å internasjonalisere campusene i Norge bidrar til et fokus på å rekruttere gradsstudenter og innkommende utvekslingsstudenter. Over de siste årene har antall internasjonale studenter økt gradvis år for år og i 2016 var det 2162 internasjonale studenter en økning vekstrate på 6 % fra 2012.

Avviklingen av den nasjonale ordningen med kvotestipend i 2016 endret rammebetingelsene for rekruttering av utenlandske studenter. Totalt mister BI 32 kvotestipend, 16 av disse ble avviklet høsten 2016. For å kompensere for dette har BI økt innsatsen for å rekruttere selvfinansierte studenter, samt omdisponert noen av våre egne stipendressurser til MSc-stipend spesielt rettet mot land der kvotestipend var en viktig betingelse for rekruttering.

Det er et uttalt mål at kandidater fra BI skal være foretrukne i et internasjonalt jobbmarked. BI jobber målrettet med å tilrettelegge for at særlig våre MSc- våre kandidater skal være i stand til å operere i en internasjonal kontekst. I 2016 lanserte BI internasjonale internships der studenter kan søke på praksisplass i kombinasjon med et semester på utveksling. BI har i dag utvekslingsavtale med mer enn halvparten av de 50 høyest rangerte handelshøyskolene i Europa.

Milepæler i 2016

I februar ble BI International Case Competition (BIICC) arrangert for første gang. Elleve studentlag fra alle verdenshjørner møttes i Oslo for å løse en virkelighetsnær problemstilling i en konkurranse som skal etableres som en årlig tradisjon på BI.

Den internasjonale nettverksmasteren Quantitative Techniques for Economics and Management (QTEM) fikk flere søkere og flere deltagere i 2016. QTEM er et program for de mest ambisiøse masterstudentene, med fokus på analytiske ferdigheter og avanserte kvantitative teknikker tilpasset en global virkelighet. Det internasjonale nettverket av skoler ekspanderer stadig.

I 2016 var det 20 år siden de første studentene tok fatt på programmet som i dag er BI-Fudan MBA. Jubileet ble markert i september da Handelshøyskolen BI og Fudan University School of Management arrangerte Nordic Business Forum Shanghai 2016. Forumet ble avholdt i nært samarbeid med de fire nordiske forretningskamrene i Shanghai og Nordic Center ved Fudan University.

I 2016 mottok det første kullet på Master of Management-programmet Helseledelse sine vitnemål. Programmet tilbys som en del av Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten i samarbeid med Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og KS.

Det første kullet på Executive Master of Management med spesialisering innen sikkerhetsledelse og kulturforståelse gjennomførte siste studiemodul i desember 2016. Programmet som startet opp i 2014 er utviklet i samarbeid med Forsvaret.

Utviklingen av en distinkt BI kandidatprofil som kombinerer akademisk styrke, ferdigheter og verdier er et viktig strategisk prosjekt for BI. I 2016 ble mye av grunnarbeidet gjort for å kunne definere hvilke ferdigheter som skal dyrkes hos alle BI-studenter, og spesifikt på hvert program. IT-ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter og et mer tydelig internasjonalt tankesett er noen av elementene som vil få en mer uttalt plass i kurs og undervisningsaktiviteter i årene fremover.

Akkrediteringer og rangeringer

Å oppnå og beholde akkrediteringer krever systematisk arbeid med kvalitet i utdanningen, i forskningen og alle deler av BIs organisasjon. Kravene til reakkreditering blir stadig høyere, og akkrediteringsorganene gjør nøye vurderinger av BIs evne til å vedlikeholde og forbedre våre standarder.

For en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner er det særlig tre akkrediteringer som gjelder: EQUIS (European Quality Improvement Systems), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og AMBA (The Association of MBAs). Skoler som har alle tre kalles for Triple Crown-skoler, og disse stiller i en egen klasse blant handelshøyskoler internasjonalt.

BI har hatt akkreditering i EQUIS siden 1999, akkreditering i AMBA siden 2013 og akkreditering fra AACSB siden 2014. I 2008 ble BI akkreditert som vitenskapelig høyskole av NOKUT.

I juni 2016 ble BI blant de første utdanningsinstitusjonene i verden med den nye sertifiseringen EFMD Online Course Certification System (EOCCS). EOCCS tildeles på grunnlag av kvaliteten på nettbaserte kurs, til skoler som lykkes med å ta i bruk fremtidens undervisningsformer.

Triple Crown-statusen og plassering på FT- rangeringene har betydning for BIs omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Dette har stor betydning i konkurransen om å rekruttere både fagkrefter og studenter internasjonalt, samtidig som det øker verdien av et vitnemål fra BI.

Financial Times-rangeringen består av totalt syv delrangeringer som retter seg mot spesifikke utdanningsprogrammer. BI deltar i fire av delrangeringene, samt i den overordnede skolerangeringen.

Handelshøyskolen BI fikk i 2016 en 35. plass på den årlige Financial Times European Business Schools Ranking 2016. Dermed har BI klatret 25 plasser de siste fem årene. De viktigste måleindikatorene er knyttet til våre tidligere studenters lønnsnivå, karriereutvikling og måloppnåelse, samt kundetilfredshet.

Financial Times European Business School Rankings

I delrangeringen for Executive MBA-programmer fikk BI-Fudan MBA plass 39, opp fra plass 48 i 2015. BI EMBA kom med på listen for første gang i 2015, og klatret i 2016 fra plass 98 til plass 93.

Financial Times delrangeringer

I delrangeringen Masters in Management vurderes BIs MSc in Business, siviløkonomutdanningen, som nummer 71 på en liste over de 90 beste programmene i Europa. Delrangeringen Executive Education tar for seg skreddersydde og åpne kurs og program rettet mot etter- og videreutdanningsmarkedet. BIs skreddersydde program ble i 2016 plassert som nummer 56, mens programmene i kategorien Open Enrolment ble vurdert på plass 58.