-
Styrets beretning

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2016 hadde BI totalt 834 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 432 administrativt ansatte og 402 faglig ansatte.

Tallene tilsvarer 756,7 årsverk, en reduksjon på 7,6 årsverk fra 2015. Reduksjonen skyldes i hovedsak en nedgang i antall årsverk i administrasjonen. Totalt antall faglige årsverk var 336,3. Antallet professorer på BI er totalt 122, av disse var 33 i stilling som professor II. Andelen faglig ansatte med internasjonal bakgrunn gikk opp fra 29 % til 30 %. I tillegg til BIs faglig ansatte, var 408 timeforelesere tilknyttet BI i 2016.

Organisasjon og organisasjonsutvikling

Styrket samhandling på tvers av organisasjonsgrenser var en viktig del i arbeidet med å utvikle organisatorisk og ledelseskapasitet for å realisere BIs strategiske ambisjoner og sikre effektiv drift. Tiltak har omfattet både kulturelle og strukturelle grep.

"Code of Conduct" initiativet har tydeliggjort felles forventninger til samhandling på BI basert på workshops i hele organisasjonen. Hensikten var å videreutvikle den interne kultur for samhandling og styrke et inkluderende arbeidsmiljø. Nye interne møteplasser - årsmøtet og årsfest, samt Academic Year Kick-Off - ble etablert i 2016, og to nye interne priser ble lansert. Disse er samhandlingsprisen, og pris for beste foreleser.

For å redusere organisatorisk kompleksitet og øke organisasjonens effektivitet fortsatte fokuset på å utvikle og tydeliggjøre enhetlige arbeidsprosesser og digitalisering. Sentrale virksomhetsprosesser knyttet til kursutvikling, eksamen og vitnemålsproduksjon har vært prioritert.

Organisatoriske grep har omfattet samordning av arbeidet med studentrekruttering og opptak for å ta ut synergier på tvers av forretningsområdene i Executive divisjonen. Likeledes er Bachelor Executive reorganisert for å styrke salg, drift og digitalisering i avdelingen.

For å styrke transparens i forhold til eksterne verv og sidegjøremål besluttet styret å støtte en innskjerping av rutiner for rapportering og offentliggjøring av slike aktiviteter.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet

BIs plan for mangfold og likeverd stadfester at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, livssyn eller seksuell legning. BIs likestillingsarbeid har hatt særskilt fokus på å øke kvinneandelen blant professorer, direktører, i ledelse og i styrende organer, samt å øke antall menn i administrative stillinger.

Ved årets slutt hadde BI 26 kvinnelige professorer i fulltidsstilling, en økning på 7 professorer fra 2015. Dette utgjør en kvinneandel blant professorer på 29% av de som er i full stilling. Kvinneandelen av faglige årsverk har økt fra 28% til 31%. Kvinner utgjorde 33% av toppledelsen, 38% av instituttlederne og 50% av deanene var kvinner. Kvinneandelen blant direktører ved BI var 63%. I BIs styre var kvinneandelen 50%, mens den utgjorde 27% i Kollegiet. Andelen menn i administrative stillinger var 34%.

I 2016 hadde 15% av alle BIs ansatte et annet statsborgerskap enn norsk. Andelen var 4% for administrativt ansatte og 30% for alle i faglige stillinger. Foruten Norge, hadde BI i 2016 40 nasjonaliteter blant sine ansatte. BI er en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner og et internasjonalt nedslagsfelt. Internasjonalisering ligger i kjernen av vår virksomhet. Likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn er en forutsetning for dette. Som en konsekvens av mangfoldet blant studenter og ansatte og for ytterligere å tilrettelegge for dette, åpnet BI i 2009 et «Rom for tro og tanke». Styret besluttet at alle styrets dokumenter skal være tilgjengelige på engelsk. BI etterstreber at alle egne dokumenter skal være tilgjengelige på engelsk.

Bygningsmassen til Handelshøyskolen BI er universelt utformet. Moderne bygg og et aktivt forhold til tilrettelegging har ført til at er det ikke er rapportert inn avvik som skyldes mangel på tilrettelegging.

Arbeidsmiljø og HMS

BI skal tilrettelegge for et inspirerende arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse, læring og utvikling for den enkelte. Miljøet skal preges av mangfold, likeverd, omtanke og respektfull og åpen kommunikasjon.

BIs arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres annet hvert år, sist gang i 2016. For organisasjonen som helhet viste undersøkelsen gjennomgående bedre resultater enn i 2014. For første gang siden 2010 var mål på ledelse med i undersøkelsen.

Sykefravær

Den primære yrkesrelaterte helserisiko på BI er forhold knyttet til stress og samspill, samt til belastninger på muskel og skjelett. Tilbud om psykososial rådgivning til alle ansatte har bidratt til å forebygge sykefravær og konflikter, bedre konflikthåndtering og økt stressmestring. Den psykososiale rådgivningen kombinert med et tett og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten har bidratt til at ansatte kommer raskere tilbake til jobb etter sykdom. Det totale sykefraværet ved BI steg fra 2,09 i 2015 til 2,15 i 2016.

Samfunnssikkerhet og beredskap

En sentral del av HMS arbeidet er å sikre menneskers liv og helse. BI har en overordnet beredskapsplan som definerer ansvar- og risikoforhold, forebygger alvorlige hendelser og sørger for håndtering dersom disse inntreffer. Hvert år gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). ROS-analysen i 2016 viste få endringer fra tidligere år. En noe økende sannsynlighet, likevel en moderat risiko, for at alvorlige hendelser kunne inntreffe med ansatte og/eller studenter i utlandet fremkom av analysen, og risikoreduserende tiltak ble vurdert. Øvelser hvor tema var alvorlig hendelse med ansatte og studenter i utlandet, skoleskyting og bombetrussel ble gjennomført i 2015/16. Evaluering av øvelsene viste at BIs beredskapsplanverk og rutiner var til god hjelp i håndtering av slike situasjoner og få forbedringer var påkrevet.

Videre har BI ved alle studiesteder solide rutiner for brannvern og beredskap, med systematiske opplæringstiltak og øvelser. Tilsyn fra myndighetene i 2016 har ikke medført krav om ytterligere tiltak.

I 2016 etablerte BI en informasonssikkerhetspolicy og startet med dette innføringen av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet som skal oppfylle EUs forordning som skal tre i funksjon i mai 2018. Informasjonssikkerhet omfatter tiltak som bidrar til å verne verdier, informasjon og evnen til å løse prioriterte oppgaver gjennom å sikre konfidensialitet, integritet og styrt tilgjengelighet.

Miljø

BI har hatt sertifisering som Miljøfyrtårn siden 2010. En vesentlighetsanalyse identifiserte de største miljømessige utfordringene for BI som klimagassutslipp knyttet til reisevirksomhet og avfallshåndtering. BI setter opp klimaregnskap annethvert år, og regnskapet for 2016 viste at BIs karbonavtrykk øker. Dette må motvirkes både med interne tiltak og med initiativ som engasjerer studenter, alumni, ansatte og partnere. Ambisjonen er at BI tar sin del av ansvaret gjennom å påvirke praksis i samfunn og næringsliv og enkeltpersoners vaner i positiv retning. Frem mot 2018 er hovedmålsettingen å redusere CO2 utslipp med egne tiltak på BI Oslo med 30 % sammenlignet med tall fra 2011 (5463t CO2). Mer informasjon om BIs rapportering på bærekraft finnes i BIs PRME Sharing information on progress report 2016, se https://www.bi.no/globalassets/forskning/norsk-barekraftbarometer/sustainabilityreport_final_withreference.pdf

*tall på ansatte kan avvike fra statistikken som finnes i DBH. Dette skyldes at rapporteringen til DBH er per 1. oktober, mens tallene i BIs årsrapport er per 31.12.