-
Styrets beretning

Næringsliv og samfunn

BIs målsetting er å være foretrukket kunnskapspartner for næringsliv og offentlig sektor gjennom å bidra til innovasjon, verdiskaping og konkurransekraft i inn- og utland.

Corporate tilbyr i hovedsak bedriftsinterne programmer til offentlig og privat sektor. I Oslo økte denne aktiviteten med åtte prosent fra 2015 til 2016. Hovedgrunnen til dette er økningen i de bedriftsinterne programmene rettet mot offentlig sektor. Lederutdannelse på masternivå innen helseledelse, skoleledelse og sikkerhetsledelse er de største programmene i denne porteføljen.

BI hadde i 2016 god dialog med offentlige myndigheter om å avhjelpe situasjonen for arbeidsledige gjennom tilpasset etter- og videreutdanning. Tiltak som ble iverksatt inkluderer blant annet endring av studieopplegg for flere av programmene i BIs Executive-portefølje til mer kveldsundervisning etter dialog med NAV Rogaland.

Forskningssamarbeidet mellom BI og Statoil om petroleumsnæringens rolle i norsk og internasjonal økonomi er ett av mange eksempler på samarbeid med næringslivet. Dette samarbeidet ble igangsatt i 2012, og drives av BIs Senter for anvendt makro, petroleums– og energiøkonomi (CAMP) som ledes av professor Hilde C. Bjørnland. I 2016 ble avtalen mellom Statoil og BI fornyet.

Flere av BIs forskere ble i 2016 utnevnt til offentlige ekspertutvalg. Invitasjonene er en anerkjennelse av BIs faglige ekspertise på områder av betydning for samfunnets utvikling. Noen eksempler:

 • Professor Espen Moen var medlem i det offentlige utvalget som utredet muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien. I januar 2017 leverte utvalget sin rapport i form av offentlig utredning (NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer).
 • Førsteamanuensis Espen Henriksen og professor Hilde Bjørnland var medlemmer i utvalget som vurderte aksjeandelen i Statens Pensjonsfond Utland («Mork-utvalget»). Utvalget leverte sin rapport til Finansministeren i februar 2017.
 • Professor Tore Bråthen ledet utvalget for evaluering av aksjeloven og allmennaksjeloven (NOU 2016:22)
 • Professor Erlend Kvaal ledet utvalget om Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv (NOU 2016:11)

Partnerskapsprogrammet

Handelshøyskolen BI har gjennom sine utdanningsprogrammer og sin forskningsaktivitet tradisjonelt hatt gode relasjoner til norsk næringsliv. Nåværende ledelse har som ambisjon å koordinere de ulike kontaktpunktene mot næringslivet på en mer strategisk og helhetlig måte.

I 2016 etablerte og lanserte derfor Handelshøyskolen BI et nytt partnerskapsprogram for det private næringsliv med formål å styrke kvaliteten i interaksjonen med nasjonalt og internasjonalt næringsliv med henblikk på å skape nye og bærekraftige forretningsmuligheter for partene.

International Advisory Board (IAB)

I 2016 etablerte Handelshøyskolen BI et IAB for å styrke BI internasjonalt. Dette uavhengige rådet vil spille en viktig rolle i institusjonens internasjonaliserings- og globaliseringsstrategi.

IAB skal være et rådgivende organ for BIs ledelse og styre og diskutere spørsmål som dreier seg om hvordan BI kan se ut i fremtiden samt være med på å identifisere muligheter for å gjøre BI mer internasjonal gjennom mer relevante internasjonale programmer og gjennom mer forpliktende samarbeid med internasjonale aktører innenfor akademia næringsliv.

Medlemmene i IAB kommer fra internasjonalt akademia, næringsliv og BIs egne alumni. Følgende personer er valgt inn i BIs IAB:

 • Rickard Gustafson, President and CEO of SAS
 • Elisabeth Tørstad, CEO DNVGL, Oil & Gas
 • Hege Skryseth, President Kongsberg Digital and Chief Digital Officer at KONGSBERG, Kongsberg Gruppen ASA
 • Kristin Holth, Executive Vice President, Global Head of Shipping, Offshore & Logistics DNB Bank ASA
 • Kjersti Wiklund, Director, Group Technology Operations, Vodafone
 • Mary-Yoko Brannen, Professor, Jarislowsky CAPI East Asia (Japan) Chair and Professor of International Business, Gustavson School of Business, University of Victoria
 • Djeni Rolana, International shipping Consultant and former Chief Operating Officer, ESHIPS, Abu Dhabi
 • Lu Xiongwen, Professor, Dean, School of Management, Fudan University, Shanghai
 • Andrew Pettigrew, Emeritus Professor of Strategy and Organisation, Said Business School University of Oxford
 • Ajay Kohli, Professor, Georgia Tech, Scheller College of Business
 • Michael D Johnson, Provost and Professor of Marketing, Babson College
 • Christoph Badelt, Director, Austrian Institute for Economic Research (WIFO), former President, WU (Vienna University of Economics and Business)

Alumni

BIs alumni-virksomhet skal involvere og engasjere våre alumni i utviklingen av BI som kunnskapsinstitusjon. Et viktig satsingsområde i 2016 har vært å bygge sterke og langsiktige relasjoner med samfunnsaktører generelt og våre alumni spesielt. Mer enn 75 000 alumni deltar hvert år aktivt gjennom nettverket og på arrangementer nasjonalt og internasjonalt. Alumni er inspirerende rollemodeller i møte med BIs interessenter, studenter og andre alumni. Som hovedleverandør av økonomisk og administrativ kompetanse i Norge er BI ansvarlig for utdannelse, inkludert etter- og videreutdannelse, av ledere i både privat og offentlig sektor. Flere undersøkelser fra 2016 bekrefter at BI utdanner flest toppledere i Norge.

På tross av usikre tider i norsk økonomi viste kandidatundersøkelser fra 2016 at det er et godt arbeidsmarked for de som velger å ta en økonomisk- og administrativ utdanning. Også for BIs internasjonale studenter og alumni. 70 % av alumni fra BIs MSc-programmer sikret seg jobb før endt utdannelse, og 82,4 % var i relevant jobb innen seks måneder etter at de gikk ut fra BI.

Illustrasjon av en runding med bygninger rundt hvor det står "15% har fått jobb i utlandet"

Samfunnsaktør og samfunnsarena

BI er en møteplass for kunnskap over landegrenser. Både handelskamre og ambassadører gjestet BI i året som gikk. I forbindelse med at Norsk-Ukrainsk business forum ble arrangert på BI i oktober, holdt Ukrainas president Petro Porosjenko og statsminister Erna Solberg innlegg for interesserte studenter, gjester og ansatte.

«Rektor inviterer» er en serie gjesteforelesninger som arrangeres for BIs studenter. Kristin Skogen Lund fra NHO, Næringsminister Monica Mæland, Elisabeth Grieg og Olje- og energiminister Tord Lien var blant de inviterte gjestene i 2016.

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 19 partnere fra statlig forvaltning. Gjennom dette nettverket deler BI kunnskap innen temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. I 2016 var kunnskapsdeling med relevans for utarbeidelse av Perspektivmeldingen 2017 høyt på dagsorden.

Samfunnsansvar

Med dagens utfordringer og muligheter innen bærekraftig utvikling tar BI det ansvaret som følger av å være en samfunnsinstitusjon med betydelig påvirkningskraft. Etikk og samfunnsansvar må være en integrert del av en handelshøyskole og dette må gjenspeiles i alle BIs aktiviteter. En slik tilnærming påvirker innholdet i vår forskning og undervisning, vårt forhold til studentene, samarbeidet med eksterne partnere og interessenter samt praksis internt i egen organisasjon.

BI er engasjert innen samfunnsansvar på tre nivå; Forskning, undervisning, og i egen drift. BI var tidlig ute med å inkludere etikk og samfunnsansvar i undervisningen. Innen forskning på samfunnsansvar (CSR) arbeider BI både nasjonalt og internasjonalt og BIs senter for samfunnsansvar har i 2016 arrangert flere seminarer og konferanser i samarbeid med bedrifter, myndigheter og organisasjoner.

Gjennom 2016 har BI tatt videre steg for å definere og institusjonalisere etikk og samfunnsansvar i egen drift.

Prime logoI 2016 formaliserte BI sin tilknytning til UN PRME – Principles for Responsible Management Education. PRME som er utledet av FNs Global Compact, er etglobalt nettverk for dialog, samhandling og utvikling av ansvarlig forvaltning og lederutdannelse.

Medlemskapet forplikter BI, som eneste norske utdanningsinstitusjon, til å etterleve PRMEs syv prinsipper for ansvarlig lederutdannelse. En detaljert redegjørelse for BIs aktiviteter innen samfunnsansvar og etikk finnes i BIs PRME-rapport for 2016.

Miljøfyrtårn logoBIs initiativ på samfunnsansvar drives frem av BI Sustainability Council som ble opprettet i 2015. Rådet skal drive, videreutvikle og evaluere BIs arbeid med samfunnsansvar utfra BIs samfunnsoppdrag og interessentenes forventninger. Dette gjøres i samarbeid med BIs fagkrefter innen samfunnsansvar og etikk.

Rådet har i 2016 definert tre områder som BI bør prioritere å legge sin tygde bak med mål om å bidra til en endring i samfunn og egen praksis innen utgangen av 2017: Å integrere studentverdier og - holdninger som del av arbeidet med kandidatprofil, å videreføre og oppskalere BIs miljøarbeid, og å trappe opp BIs engasjement i Scholars at Risk-nettverket.

BIs ansatte og studenter er involvert i en rekke veldedige aktiviteter gjennom året, på forskjellige måter gjennom økonomisk støtte og frivillig arbeid til nytte for ulike internasjonale prosjekter.