-
Styrets beretning

Forskning

Det å ha fagområder rangert blant de beste i Europa er viktig for å styrke BIs internasjonale omdømme, faglige innflytelse og rekrutteringen av faglige medarbeidere på lang sikt.

BI har jobbet målrettet med internasjonal rekruttering gjennom flere år, og så i 2016 resultater av initiativene lansert fire år tidligere. Gjennom jobbmarkedskonferanser og konferanser for fag og forskning internasjonalt har BI rekruttert talentfulle unge akademikere til BI som postdoktorstipendiat. Dette har bidratt til å styrke BIs fagmiljø og øke andelen faglige med internasjonal bakgrunn – noe som har vært et selvstendig mål.

I 2016 ble det satt ned en arbeidsgruppe som jobber for å stimulere og utvikle nye mekanismer og indikatorer for kvalitet på forskning og gode publikasjoner.

BI utforsket nye målestokker for å vurdere vår posisjon og akademiske kvalitet relativt opp mot ledende internasjonale handelshøyskoler. Basert på de indikatorene (UTD) som da ble benyttet har vi dekning for å kunne si at vårt fagmiljø innenfor Finans pr i dag befinner seg nær topp-fem sjiktet i Europa.

BI viste seg som en arena for interaksjon ved å bidra som arrangør for to store, internasjonale forskningskonferanser i 2016. Som vertskap for EMAC (European Marketing Academy) 2016 i mai samlet BI rundt tusen av verdens fremste akademikere på markedsføringsfeltet. I august møttes 750 akademikere med finans som fagfelt i Oslo da BI var vertskap for The European Finance Association (EFA) Annual Meeting.

I 2016 ble det arbeidet aktivt med å øke inntakskvaliteten på studentene til BIs doktorgradsprogram, og det ble innført skjerpede krav til at veiledere må være publiserende forskere. 12 kandidater disputerte fra BIs doktorgradsprogram i 2016.

Disputaser 2016

I samarbeid med University of St.Gallen startet BI i 2016 opp Winter School i empiriske forskningsmetoder – GSERM. Den første samlingen ble gjennomført i januar.

En viktig indikator på kvaliteten i PhD-utdanningen er at våre kandidater får jobb på høyt rangerte utdanningsinstitusjoner. Gode eksempler fra 2016 inkluderer:

Øyvind Nilsen Aas, Université Libre de Bruxelles
Arash Aloosh, NEOMA Business School
Chen Qu, University of Nottingham
Asmund Rygh, University of Manchester
Sinem Acar-Burkay, IESEG
Mehrad Moeini Jazani, University of Groningen

Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i åtte institutter og en rekke fag- og forskningssentre tilknyttet disse. Forskningen dekker det vide spekteret av fagområder og disipliner som forventes av en moderne europeisk handelshøyskole. I 2016 ble det besluttet å avvikle Innovasjon og økonomisk organisering som eget institutt og å flytte og videreutvikle faggruppene i BIs øvrige åtte institutter.

I 2016 hadde BI i alt 91 eksternfinansierte forskningsprosjekter, med samlet omsetningsverdi på 29,4 mill.kr. Det er et satsningsområde for BI å øke eksternfinansiert forskning og synliggjøre hvordan BIs forskning kan bidra til å løse aktuelle utfordringer i samfunn og næringsliv. Det er også en uttalt forventning fra myndighetene at norske utdanningsinstitusjoner skal øke inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA). Som en del av satsingen på BOA og eksternfinansiert forskning ble det opprettet en ny stilling som direktør for eksternfinansiert forskning og innovasjon, professor Amir Sasson ble tilsatt i denne stillingen i oktober 2016.

Gaveprofessorat

I 2016 hadde BI fire gaveprofessorater.

Professor Randi Kvålshaugens ble tilsatt i et nytt gaveprofessorat finansiert av sentrale aktører i den norske BAE-næringen (Bygg-, Anlegg og Eiendomsnæringen). Det aktuelle gaveprofessoratet er gitt for å forske på effektive byggeprosesser. Professoratet varer fram til 2020 og er tilknyttet til Senter for byggenæringen ved BI.

Gaveprofessorater tilsatt før 2016 inkluderer:

  • Professor Per Ingvar Olsen, gaveprofessorat finansiert av Tine og Nortura.
  • Professor Torger Reve, Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat.
  • Professor Øystein Fjeldstad, Telenors gaveprofessorat innen internasjonal strategi og ledelse.

Større prosjekt

BI jobber aktivt med å få kvalifisert flere forskningsprosjekter for støtte fra Horisont 2020. I 2016-2017 har BI to pågående prosjekter med H2020-finansiering:

  • Fairtax-prosjektet består av et flerfaglig internasjonalt forskerteam fra 11 ulike institusjoner, deriblant flere ledende internasjonale skatteforskere. Prosjektet startet opp i mars 2015 og vil pågå fram til 2019.
  • PS2-prosjektet (Participation, Privacy and Power) er det første H2020-finansierte forskningsprosjektet der Handelshøyskolen BI er konsortiumleder. Prosjektet tar for seg den økonomiske virkningen av nye delingstjenester og ulike aspekter ved personvern i delingsøkonomien. Prosjektet vil også analysere ulike utfordringer som den nye delingsøkonomien reiser mht. deltakelse/ekskludering og maktfordeling. Dette prosjektet ble startet opp i 2016.

Utmerkelser

Flere av BIs faglige mottok priser og utmerkelser i 2016:

Hvert tredje år deler BI ut en forskningspris til én av sine forskere. I 2016 ble forskningsprisen tildelt professor Bård Kuvaas.

Professor Emeritus Jørgen Randers ble i 2016 utnevnt som æresprofessor ved Fudan University, Shanghai.

Publiseringer og publiseringspoeng

Høy vitenskapelig produksjon gav i 2016 uttelling i form av et rekordhøyt antall publiseringspoeng for BIs forskere. I 2015 fikk BI totalt 245 publiseringspoeng, i 2016 hele 437 poeng.

BI har for 2016 innrapportert til myndighetene (DBH) 242 vitenskapelige artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrift, mot 181 i 2015. 12 vitenskapelige monografier og 117 kapitler i vitenskapelige antologier, mot henholdsvis 4 og 37 i 2015.

Totalt 197 av BIs faglig ansatte har bidratt til denne vitenskapelige produksjonen i 2016. 

83 personer har publisert til sammen 158 vitenskapelige arbeider (artikler, kapitler og monografier) i samforfatterskap med personer ved utenlandske institusjoner. Tilsvarende tall for 2015 var 67 og 112.

75% av tidsskriftsartiklene var på nivå 1 og 25% på nivå 2. Tilsvarende fordeling i 2015 var 80 % og 20 %.