-
Styrets beretning

BI I 2016

BI har som mål å bygge kunnskapsøkonomien. Gjennom 2016 har topp forskning og undervisning gitt tusenvis av kandidater muligheter til attraktive karrierer i næringsliv og offentlig sektor. Det handler om å bygge sten på sten, og aldri slå seg til ro med å bare være god.

Gjennom tøff internasjonal konkurranse strekker vi oss hele tiden de ekstra lengdene som skal til for å lykkes både her hjemme og ute. I 2016 besluttet BI derfor å etablere et internasjonalt Advisory Board (IAB) som vil spille en viktig rolle i institusjonens internasjonaliserings- og globaliseringsstrategi. Vårt løfte til studentene våre er å alltid strekke oss så langt som mulig for at de skal nå sine akademiske og karrieremessige mål. Det handler om å forandre liv, og det handler om å gjøre det sammen.

BIs vedtatte strategi beskriver seks «must wins» - seks punkter BI må oppfylle for å nå ambisjonen om bygge kunnskapsøkonomien og å ta plass blant de 20 beste handelshøyskolene i Europa. Disse seks hovedprioriteringene har dannet rammen for BIs aktiviteter i 2016, og for styrets oppfølging.

  1. Rangering blant de fem beste i Europa innenfor minst fire akademiske disipliner
  2. Internasjonalt foretrukne MSc, EMBA and PhD programmer og kandidater
  3. Leveransemodeller i tråd med studentenes høye forventninger
  4. Distinkt kandidatprofil som kombinerer faglig styrke, ferdigheter og verdier
  5. Profesjonell leveranse av studier med høy kvalitet og relevans til store studentgrupper på bachelor og innen etter- og videreutdanning.
  6. Foretrukken samarbeidspartner for næringsliv og offentlig sektor

Digitalisering

Mye av BIs utviklingsarbeid i 2016 var knyttet til digitalisering. BI har investert betydelige ressurser og oppnådd synlige resultat på digitalisering gjennom året. Digitaliseringen påvirker hvordan undervisningen utføres og hvordan eksamenene gjennomføres. Det påvirker våre daglige prosesser og støttefunksjoner som kommer både studenter og ansatte til gode, og det omfatter innholdet i studieprogrammer og kompetanse- og ferdighetsutvikling for våre studenter.

Digitalisering er en forutsetning for at BI skal lykkes med flere av de seks hovedprioriteringene, og Styret mener fremdriften i 2016 vitner om en organisasjon som er på rett kurs.

International - Impact - Interaction

Våre strategiske ambisjoner definerer BI som en «impact-drevet» handelshøyskole. Evnen til å ha innflytelse på internasjonal forskning og å påvirke studentenes læring og praksis i næringsliv og samfunn i positiv retning er vår drivkraft. Samtidig er det vårt fremste konkurransefortrinn.

Omstillingen av norsk økonomi har preget den offentlige debatten gjennom året. Rivende teknologiutvikling og politiske omveltninger bekrefter inntrykket av en verden i endring. Kompetanse om økonomiske sammenhenger er merkbart mer etterspurt, og BI har oppfylt sin rolle som en internasjonalt orientert kunnskapsinstitusjon og samfunnsaktør.

Kvaliteten på det BI leverer vil alltid avhenge av kvaliteten på interaksjonen vi legger til rette for. Interaksjon mellom de faglig ansatte, mellom faglig ansatte og administrativt ansatte, mellom BI og studenter, og mellom BI, næringslivet og samfunnet forøvrig.

BIs kapasitet for «impact», for interaksjon og for å bringe internasjonale perspektiv nærmere vår egen virkelighet har blitt styrket gjennom våre aktiviteter i 2016.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter årlig. Virksomheten er organisert i en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

 

Tusen takk

Styret retter en takk til ansatte, studenter, alumni, partnere og øvrige som har bidratt til BIs utvikling i 2016. BIs ansatte har klart å kombinere innovasjon og nytenking med solid leveranse av det som alltid har vært BIs styrke: forskning og undervisning med høy kvalitet og relevans. Med sine aktiviteter og prestasjoner har studenter og alumni fra BI utmerket seg som gode ambassadører for BI, noe Styret legger merke til og setter stor pris på. Alt dette styrker Styrets overbevisning om at BI utvikler seg i riktig retning.