-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Anvendt mikroøkonomi

Introduksjon

Hovedmålet for dette kurset er å gi studentene innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av mikroøkonomisk teori.

Studentene skal utvikle forståelse for hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan offentlige inngrep, herunder direkte og indirekte reguleringer, påvirker aktørene i det økonomiske liv. Studentene skal få innsikt i formålet med, og elementene i, nyttekostnadsanalyser. De får også innsikt i fordelene ved internasjonal handel og hvordan bruk av oljepenger kan påvirke næringsstrukturen.

Kursets innhold

 • Effektivitetskriterier
 • Avgifter og subsidier
 • Inntektsulikheter
 • Markedssvikt (eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon).
 • Offentlig sektor, noen fakta
 • Styringssvikt
 • Skatteøkonomi
 • Nyttekostnadsanalyse
 • Miljøøkonomi
 • Næringsøkonomi
 • Internasjonal handel
 • Finanskrisen

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.