-

Introduksjon

Arbeidsrett dreier seg om rettsreglene som gjelder for de ulike aktørene på arbeidsmarkedet. Reguleringen av arbeidsmarkedet har blitt stadig mer kompleks og internasjonal, og det ansvaret og de pliktene som pålegges arbeidsgivere etter lovgivningen, er omfattende. Dette krever kompetanse om arbeidsrett i både private og offentlige virksomheter.

De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet, og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. Dette kan ofte medføre at konfliktens omfang økes og kompliseres. I stor grad er problemet sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige grunnreglene, og dette kan medføre store økonomiske og menneskelige belastninger for partene.

Kurset skal gi solide kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold og forholdet mellom partene i arbeidslivet. Kurset gir en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen og tariffretten med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner. Studenten vil dermed få oversikt over både den individuelle og kollektive arbeidsretten og med det kjennskap til vesentlige rettslige og institusjonelle sider ved den norske arbeidslivsmodellen.

Det legges særlig vekt på den rettslige reguleringen som er relevant ved gjennomføring av omstilling og nedbemanning i virksomheter. Arbeidsgivers styringsrett, regler om oppsigelse og virksomhetsoverdragelse er derfor sentrale temaer. Videre tar kurset særlig for seg den rettslige reguleringen for ansettelse, innleie, avslutning av arbeidsforholdet på grunn av arbeidstagers forhold (oppsigelse, avskjed mv.) samt tariffavtalens rettsvirkninger.

Å forstå sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organiseringen av prosesser av arbeidsrettslig betydning står sentralt i kurset. Studenten vil lære å identifisere og håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som kan oppstå i virksomheter.

Kursets innhold

  • Arbeidsrettens bakgrunn, kilder, grunnbegreper (arbeidstagerbegrepet, arbeidsgiverbegrepet, virksomhetsbegrepet), styringsrett, lojalitetsplikt, utlysning, rekruttering og ansettelse
  • Ulike ansettelsesformer (fast, midlertidig), innleie av arbeidskraft, grensen mellom innleie og entreprise
  • Lønn, ferie og feriepenger, sykefravær, permisjon
  • Diskrimineringsreglene
  • De alminnelige reglene om oppsigelse, særskilt oppsigelsesvern for visse grupper og i visse situasjoner, oppsigelse i prøvetiden, suspensjon, avskjed og saksbehandlingsregler
  • Tariffavtaler og deres betydning, inngåelse av tariffavtale, avtalens rettsvirkninger, regler om streik, lockout mv., lønnsoppgjør.
  • Pensjonsordningene i norsk arbeidsliv

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.