-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Prosjektledelse

Introduksjon

Det moderne samfunns virksomhet blir i stadig økende grad utført ved hjelp av prosjekter.
Prosjektarbeidsformen synes å være tilpasset vår tid med stadig endring av virksomhetens teknologi, rammebetingelser og marked.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med valgkursene ELE 3725 Prosjektledelse (7,5 studiepoeng) og ELE 3709 Project Management (7,5 credits). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.

Kursets innhold

1. Prosjektkonseptet

 • Hva kjennetegner et prosjekt? Forskjellige prosjekttyper. Prosjektets formål og mål. Prosjektets livssyklus/faser.
 • Prosjektets interessenter/sponsorer. Introduksjon til sentrale virkemidler som planlegging, organisering, oppfølging, ledelse mm. Varierte og illustrative eksempler på praktisk prosjektvirksomhet innenfor næringsliv og forvaltning.

2. Prosjektplanlegging

 • Hva er prosjektplanlegging? Hva skal planlegges? Hvorfor og hvordan skal det planlegges? Hvem planlegger?
 • Planleggingsnivåer. Prosjektmandat. Planlegging i strategisk og operasjonelt perspektiv. Milepælsplanlegging.
 • Prosjektnedbrytings-strukturer (WBS).
 • Aktivitetsplanlegging ved hjelp av nettverk. AoN-nettverk. Kritisk linje og kritiske aktiviteter. Gantt-kart.
 • Slakk/flyt. Ressursplanlegging. Sammenhengen mellom overordnet planlegging og detaljplanlegging.
 • Prosjektbudsjett og økonomi. Planleggingsaspektet sett i lys av forskjellige typer prosjekter.

3. Prosjektorganisering

 • Prosjekt vs linje.
 • Organiseringsmodeller/prinsipper.
 • Ansvarskart.
 • Styringsgruppen.
 • Prosjektlederen.
 • Valg av prosjektorganisasjon
  for forskjellige prosjekttyper. Organisering av prosjektteam.

4. Prosjektusikkerhet

 • Hva kan være usikkert i prosjekter?
 • Håndtering av usikkerhet/risiko/muligheter.
 • Repetisjon av grunnleggende kunnskaper i statistikk.
 • Usikkerhet vedrørende prosjektets varighet (PERT).
 • Fastsettelse av sikkerhetsmarginer.
 • Beslutninger under usikkerhet.
 • Risikoreduksjon ved hjelp av kontrakter, forsikringer mm..

5. Prosjektgjennomføring og oppfølging

 • Hva kan gå galt i prosjekter?
 • Styringsfaktorer. Plan og virkelighet.
 • Avviksanalyse.
 • Planlegging som kontinuerlig prosess.
 • Identifikasjon, rapportering, analyse, beslutning, handling. Økonomisk oppfølging, Earned Value, S-kurver.

6. Prosjektledelse og prosjektlederen

 • Prosjektlederen og hans hverdag, arbeidsform, oppgaver og motivasjon.
 • Informasjon og kommunikasjon.
 • Prosjektkultur
 • Samarbeid og konflikt.
 • Møter - Gjennomføring av prosjektmøter.

7. Prosjektet - Strategisk perspektiv

 • Strategisk virksomhetsplanlegging.
 • Valg av prosjekter.
 • Prosjekt og program.
 • Multiprosjektplanlegging.
 • Prosjektorganisasjonen. Prosjektfagets historikk, status og sannsynlig fremtid.
 • Prosjekt-skoler.
 • Sammenhengen mellom prosjektets elementer, de forskjellige undervisningsmodulene sett i sammenheng

Ved undervisningsstart vil det foreligge detaljert pensumplan som knytter modulene til litteraturen og de enkelte kapitler.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.