-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forbrukerinnsikt

Introduksjon

I dette kurset skal studentene opparbeide seg et bredt sett praktiske ferdigheter som gjør dem i stand til å skaffe seg innsikt i vår tids forbrukere. Disse ferdighetene skal gjøre studentene i stand til å kartlegge og forstå de behov, begjær, motiver, holdninger og mentaliteter som er gjeldende og aktuelle for forbrukerne på et gitt tidspunkt.

I forbrukersamfunnet, sett som ett vekst og innovasjonsdrevet samfunn, er trender og sosiale dynamikker, ofte koblet til nye produkter og tjenester og de muligheter de gir, i uopphørlig bevegelse. Det impliserer at vår tids forbrukere ikke er en ensartet størrelse, med et bestemt sett motivasjonsmønstre det dreier seg om å få en bestemt innsikt i. De relevante innsikter er også kontinuerlig i bevegelse og utsatt for endring.

Kurset er samtidsaktuelt og fremtidsrettet. Det gjelder å forstå disse endringenes karakter og innhold og hvordan de påvirker forbrukerne, slik at studentene alltid er på høyde med og i forkant av utviklingen. Kurset skal gi studentene de ferdigheter som trengs for å håndtere et forbrukerfelt i kontinuerlig bevegelse. De skal kunne etablere innsikt i hva som påvirker og driver forbrukerne, sett i den kontekst et forbrukersamfunn utgjør. Dette er en vesentlig styrke idet forbrukerne alltid er situert i ulike kulturelle kontekster, som influerer og påvirker deres motivasjon og forståelseshorisonter, og som er av avgjørende betydning for effektiv reklame og markedskommunikasjon.

Kurset har et kulturtilfang som gjenspeiler denne tverrfagligheten, og som spenner fra kulturstudier, sosiologi, antropologi, etnografi, filosofi og markedsføring,

Kursets innhold

  • Grundig innsikt i ulike tilnærminger og perspektiver når det gjelder å forstå kundene/forbrukerne/segmentene, og de kontekster disse er i. Disse tilnærmingen kan grovt deles i to, hvor den ene delen utgjøres av de ulike teoretiske posisjoner i pensum og den andre av den store verktøykassen som er kvalitativ metodikk.
  • Grundig innføring i kvalitative metoder. Lære styrken og fordelene ved den kvalitative tilnærmingen, og hvordan denne kombineres med kvantitativt baserte metoder og innsikter.
  • Oppsett av kvalitative design, innhenting av empiri og analyse av kvalitative data. De klassiske teknikkene som dybdeintervju, fokusgrupper, observasjoner og etnografiske tilnærminger vil ha bred plass.
  • De kvalitative metodene gir en type dybdeinnsikt, både i individet og kulturen. De er også et sentralt grunnlag for mer presis definering av målgruppen, - noe som gjør markedsføreren i stand til å bli langt mer treffsikker og effektiv i sin merkevarebygging, markedskommunikasjon og utvikling av nye produkter og forretningskonsepter.             
  • Grundig innføring i relevant, oppdatert teori om forbrukeren og samtidssamfunnet, gjennom å presentere ulike teoretiske posisjoner, fra sosiologi, antropologi, etnografi, filosofi og markedsføring som er pensum i kurset. Dette teoretisk tilfanget brukes så for å perspektivere og kontekstualisere den informasjon studentene innhenter via kvalitative metoder.
  • Kvalitative metoder er i stand til å innhente en form for innsikt i menneskers livsverden, de relasjoner og sammenhenger de inngår i, en såkalt «tre-dimensjonalitet» som kvantitative teknikker ikke kan gi. Denne type tre-dimensjonalitet, brukt riktig, og kombinert med relevant teori, skaper skarpe konkurransefortrinn.
  • Kurset legger vekt på at utviklingen av studentenes teoretiske og metodiske ferdigheter, ikke bare opparbeider egenskaper som er relevante og etterspurte i næringslivet, men som via sin beherskelse av samtidskulturen, gir uvurderlige fordeler i et marked hvor endringene tidvis er av paradigmatisk og akselererende karakter.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.