-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Innføring i forsikring

Introduksjon

Kurset utgjør grunnmuren i den forsikringsfaglige utdanningen. Det er obligatorisk til Forsikringseksamen og samtlige autorisasjonsordninger i forsikring.

Kursets innhold

Innledning

 • Forsikringsspråk
 • Grunnprinsipper for forsikring
 • Forsikringsnæringens historie
 • Organisasjonsformer

Forsikringsjuridiske emner

 • Offentlig regulering av forsikringsnæringen
 • Avtalerett
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsavtaleloven
 • Lov om forsikringsformidling
 • Forholdet til EU og EØS

Risk Management

 • Introduksjon
 • Risikoidentifikasjon
 • Risikoevaluering
 • Risikostyring
 • Risikofinansiering

Skadeforsikring

 • Oppbygging av vilkår – hvem gjelder forsikringen for, hvor gjelder den, hva omfatter den, hvilke skader erstattes, hvordan beregnes erstatningen?
 • Beregning av forsikringssum – førsterisiko, fullverdi og fast sum
 • Sentrale bestemmelser i vilkårene for de vanligste skadeforsikringer: Hus- og hjem-, hytte/fritidsbolig-, motorvogn-, reise-, ansvars- og sjøforsikring
 • Reassuranse

Personforsikring

 • Sentrale emner innen Folketrygden – forholdet til privat personforsikring
 • De vanligste personforsikringsproduktene: Tradisjonelle kapitalforsikringer (dødsfalls-, gjelds-, spare- og sammensatt livsforsikring), kontoprodukter, Unit Linked, livrente, pensjonsforsikring, ulykkesforsikring og kollektive pensjonsforsikringer
 • Livsforsikringsteknikk – grunnlaget for premiefastsettelse, risikobedømmelse
 • Skatteregler for livs- og pensjonsforsikringer
 • Livsforsikringsjus – disposisjoner over forsikringen, arverett

Kredittforsikring

 •  De vanligste kredittforsikringsproduktene: Kausjons- og kundekredittforsikring.

Forsikringsøkonomi

 • Formål med regnskapet
 • Regnskapsloven
 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Reassuranse

Forsikringsmegling

 •  Utvikling av forsikringsmegling i Norge
 • · Forsikringsmeglerens oppgaver i forhold til egne kunder og forsikringsselskapene
 • · Forsikringsmeglerens arbeid i praksis

Forsikringstakeren som forbruker

 • Rettigheter etter Forsikringsavtaleloven
 • Finansklagenemnda – de fire nemndene
 • Andre klageinstanser – domsstolene

Fellestiltak i forsikringsnæringen

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Skade- og kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Andre samarbeidsorganer

Etikk

 • Hva er etikk?

Etiske problemstillinger i forsikring

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.