-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Innføring i kontraktsrett

Introduksjon

Innføring i kontraktsrett omfatter fagene avtalerett og kjøpsrett, to sentrale rettsområder innenfor kontraktsrettsfaget. At ulike aktører kan inngå kontrakter med hverandre og forutsi sin rettslige stilling i forlengelsen av dette, er en vesentlig forutsetning for et fungerende marked.  Partene må kunne vite om og når en bindende avtale er inngått, hva avtalen går ut på og om det foreligger noen ugyldighetsgrunner, som for eksempel at avtalen har kommet til gjennom tvang eller at innholdet var eller har blitt urimelig.  Disse spørsmålene behandles i faget avtalerett.

Selv om en gyldig avtale er inngått og innholdet i denne fastslått gjennom tolkning, kan det oppstå tvist mellom avtalepartene om hvordan kontrakten skal oppfylles, om den faktiske oppfyllelsen er kontraktsmessig og hva som skal skje dersom oppfyllelsen ikke er kontraktsmessig.  Disse spørsmålene behandles på et generelt plan, for flere avtaletyper, i faget obligasjonsrett (fjerde semester). I Innføring i kontraktsrett skal vi konsentrere oss om én avtaletype – avtalen om kjøp - hvoretter eiendomsretten til en ting overdras fra én person til en annen mot et vederlag i form av penger. Kjøpsrettsfaget tar først og fremst for seg kjøpsavtaler regulert av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Kursets innhold

Kurset tar for seg følgende temaer:

Avtalerettslige temaer:

 • Grunnprinsippene for inngåelse av avtaler
 • Avtaleloven og avtalerettslige utviklingstrekk
 • Læren om inngåelse av avtaler
 • Digital avtaleinngåelse
 • Tolkning av avtaler
 • Avtalerettslige ugyldighetsregler
 • Lemping av avtaler
 • Inngåelse av avtaler gjennom mellommann – representasjon

Kjøpsrettslige temaer:

 • Kjøpet som rettsforhold
 • Rettslig bakgrunn og utviklingstrekk
 • Partenes plikter etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Levering og risikoens overgang
 • Kontraktsbrudd (særlig forsinkelse, mangel og betalingsmislighold) og dets virkninger (blant annet tilbakeholdsrett, avhjelp, prisavslag, heving og erstatning)
 • Forbrukerkjøp – særlige regler om beskyttelse av forbrukeren
 • Næringslivskjøp – særlig om ulike kontraktsklausuler som anvendes i det kommersielle næringslivet

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.