-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Ledelse og innflytelse

Introduksjon

Å utøve innflytelse overfor andre er en sentral grunnlagsferdighet i enhver profesjon, særlig ledelse. Innflytelsesbasert ledelse handler om hvordan en organisasjon kan ledes til effektivitet gjennom myndiggjøring, involvering og ansvarliggjøring av medarbeidere. For å oppnå effektivitet i ledelse er leder avhengig av integritet og innflytelse. For å lykkes i lederrollen er det derfor en forutsetning at lederen har kompetanse i de organisasjonspsykologiske og sosiale prosessene som skaper gode samhandlingsprosesser i organisasjonen. Det er også avgjørende at leder har evne til å omgjøre denne kompetansen til aktiv handling som er synlig i organisasjonskulturen. God ledelse handler om å formidle visjoner og mål på en tydelig og inspirerende måte, og evne til å delegere arbeid i samsvar med modenhetsnivået til hver enkelt medarbeider. Sentralt i innflytelsesprosessen er selvinnsikt i egen påvirkningskraft, kunnskap om hvordan medarbeidere lar seg påvirke og hva som motiverer, inspirerer og skaper trygge relasjoner, og sunne strukturer rundt arbeidsprosessen.

I dette kurset tar vi utgangspunkt i psykologisk forskning om mellommenneskelig innflytelse, og forsøker å anvende prinsippene herfra på nye og relevante domener.

Sentrale mål med kurset er:

  • Øke kursdeltakeres kunnskap om forskningsbaserte teknikker for innflytelse og overtalelse i mellommenneskelige settinger
  • Øke deltakernes refleksjonsnivå rundt egen lederrolle og foretrukne innflytelsesstrategier; hva kjennetegner deg som leder, personlighet, lederstil, tankesett og mental robusthet, evne til å se seg selv utenfra
  • Hjelpe kursdeltakerne til å bli mer effektive i sin omgang med andre mennesker, og vise nyttige verktøy i hvordan leder kan undersøke hvordan egne mål samsvarer med de ansattes prioriteringer - utvikle en mer undersøkende samhandlingsstrategi
  • Gi en innføring i relevante organisasjonspsykologiske teorier, modeller, verktøy, øvelser og case som fremmer deltakernes forutsetninger for å lykkes i lederrollen - utvikle et større repertoar av handlingsstrategier

Kursets innhold

  • Effektivitet i relasjonelt samspill med andre
  • Psykologiske prinsipper for innflytelse i organisasjoner
  • Innflytelsesbasert ledelse
  • Makt, integritet og innflytelse
  • Etikk i det moderne ledelsesfaget

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.