Utdrag fra kursbeskrivelse

Ledelse og innflytelse

Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Ledelse er rettet mot å skape forståelse for mål samt påvirkning og innflytelse i retning av målrettet arbeid. Ledelse er et bindeledd mellom organisasjoners overordnede mål, deres strategi og det å nå målene. Effektiv ledelse er derfor sentralt for at organisasjoner skal lykkes i å nå sine mål.

Ledelse er sentralt spesielt under endringsprosesser. Slike prosesser er et av viktigste kjennetegn på dagens organisasjonsliv. Blant høyaktuelle endringsprosesser finner vi digitalisering, effektiviseringsprosesser, innovasjon og omstilling for å styrke bærekraft. Derfor vil ledelse av endringsprosesser bli viet oppmerksomhet i kurset.

Ledelse skjer gjennom kommunikasjon. Derfor vil sentral kommunikasjonsteori være en del av kurset. Likeledes vil digital ledelse (ledelse uten fysisk tilstedeværelse) være et aktuelt tema.

Et interessant spørsmål er også om samme type ledelse er like effektiv i alle kulturelle sammenhenger. Derfor vil krysskulturelle perspektiver på ledelse bli gjennomgått.

Kursets innhold

 • Ledelsesfagets historikk
 • Teorier om myndiggjørende ledelse. Ledelse i et forskningsbasert motivasjonsperspektiv
 • Teori om visjonær og inspirerende ledelse
 • Destruktiv ledelse. Etikk i ledelse
 • Lederutvikling og bruk av 360 graders lederverktøy
 • Ledelse for bærekraft
 • Endringsledelse. Praktisk gjennomføring
 • Utfordringer i ledelsesforskningen
 • Kommunikasjonsteori
 • Digital ledelse
 • Krysskulturelle perspektiver på ledelse

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.