-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Makroøkonomi II

Introduksjon

Hovedfokus i kurset er kortsiktig makroøkonomi og forståelse av konjunktursykler. Kurset har som hovedmål å gi studentene en dypere faglig innsikt i hvordan pengepolitikken og finanspolitikken virker på kort sikt i en liten åpen økonomi som den norske, der internasjonale faktorer har en relativt stor betydning for optimal nasjonal politikk. Det innebærer at studentene får oversikt over den makroøkonomiske utviklingen i Norge, forstår hvordan bruk av petroleumsinntekter påvirker norsk økonomi, og setter seg inn i det faglige grunnlaget for pengepolitikk basert på fleksibel inflasjonsmålstyring.

Videre har kurset som mål at studentene skal få kunnskaper om hvordan nasjonale og internasjonale finanskriser og gjeldskriser, som den i Europa i perioden etter 2007, kan slå negativt ut i små land som blir sterkt påvirket av den makroøkonomiske utviklingen i andre land.

Kursets innhold

  • Modellbaserte analyser av kortsiktige virkninger av penge- og finanspolitikk på sysselsetting og økonomisk aktivitet.
  • Penge- og finanspolitikk under fast og fleksibel valutakurs i en liten åpen økonomi som den norske.
  • Analyser av hvordan produksjonsgap og forventet inflasjon påvirker faktisk inflasjon.
  • Nominell forankring av økonomien: Inflasjonsmål, prisnivåmål og fast valutakurs.
  • Den europeiske pengeunionen (EMU).
  • Pengepolitikk under et inflasjonsmål.
  • Finanspolitikk: Mål og virkemidler.
  • Bruk av petroleumsinntekter og realvalutakursen.
  • Makroøkonomisk utvikling i norsk økonomi, og penge- og finanspolitiske utfordringer som følge av finanskriser og gjeldskriser.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.