-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Mikroøkonomisk analyse - institusjoner, forhandlinger og kontrakter

Introduksjon

Kurset gir en innføring i mikroøkonomisk analyse med særlig vekt på betydningen av institusjoner, eierskap, kontrakter og forhandlingsprosesser.

Et viktig tema er vertikale relasjoner i næringslivet. Forholdet mellom matprodusenter og dagligvarekjedene er her ett eksempel. Leverandørindustrien i forhold til oljeselskapene er et annet. I disse eksemplene blir betingelsene for handel oftest ikke bestemt gjennom prisdannelse i et marked, men gjennom direkte forhandlinger mellom partene. I kurset ser vi nærmere på hvordan forhandlinger og kontraktsinngåelse påvirker økonomisk effektivitet, både for bedriftene og samfunnet, og hvilken betydning eierskap har i den forbindelse. Vi vil sammenligne utfallet av transaksjoner som skjer som resultat av forhandlinger, med transaksjoner som finner sted i et marked.

I kurset vil vi også diskutere hvordan ulike institusjoner og eierstrukturer påvirker incentivene til å investere, noe som har stor betydning for økonomiens utvikling på lang sikt.

Mens forholdet mellom leverandører og videreselgere uttrykker en vertikal relasjon, er forholdet mellom bedrifter som produserer samme vare -- i konkurranse med hverandre -- et eksempel på en horisontal relasjon. Virksom konkurranse mellom bedrifter har stor betydning for forbrukernes velferd. I kurset ser vi nærmere på hva som bestemmer konkurranseintensiteten i markeder.

I kurset skal vi også diskutere hvordan konkurransen avhenger av organisasjons- og eierstrukturen i markedet. I de store globale digitale markedene, er selskaper som Google, Amazon, Facebook osv. svært dominerende, og med et betydelig eierskap i andre mindre selskaper. En slik markedskonsentrasjon kan svekke konkurransen og medføre at forbrukerne over tid blir skadelidende.

Konkurranselovene legger et forbud mot ulike former for adferd som svekker konkurransen i et marked. I kurset ser vi nærmere på ulike former for konkurranseskadelig adferd, der vi henter eksempler fra globale markeder (eksempelvis EU-kommisjonens inngrep overfor Google) og nasjonale markeder. Kurset ELE 3784 (her: referanse til kurset i konkurranseloven) går dypere inn i de rettsøkonomiske problemstillingene knyttet til konkurranselovene

Kurset er av interesse for alle som ønsker å forstå hvordan samfunnets organisering, herunder rettsreglene, påvirker økonomiske beslutninger og det økonomiske resultatet for individer, bedrifter og offentlige aktører. Kurset gir et metodisk grunnlag for å analysere rettsøkonomiske problemstillinger, men er også av interesse for alle som ønsker å forstå institusjoners betydning for økonomien.

Kursets innhold

  • Samfunnsøkonomisk effektivitet
  • Vertikale vs horisontale markedsstrukturer og betydningen for effektivitet
  • Komplementaritet vs alternativitet
  • Forholdet mellom effektivitet på kort sikt (statisk) og på lang sikt (dynamisk)
  • Forhandlingsprosessers rolle
  • Kontrakter og effektivitet
  • Betydningen av eierskap

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.