-

Introduksjon

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor, se

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-27-687/null#null

Kursets innhold

  • Revisoryrket og revisors rammebetingelser
  • Revisjonsteori og revisjonsmetode
  • Offentlig revisjon
  • Etikk og moral for revisor

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.