Holdningskonferansen 2007 - fokus på svart arbeid

16. november 2007

Finansministeren åpnet Holdningskonferansen 2007 ved Handelshøyskolen BI, og understrekte viktigheten av kontroller og kampanjer i arbeidet mot svart arbeid.

På vei inn til konferansen

For andre år på rad ble holdningskonferansen avholdt. Konferansen er ett samarbeid mellom Senter for bedriftens samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI, Samarbeidsforum mot svart økonomi og Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet. Formålet med konferansen er å rette fokuset mot økning av svarte tjenester og varer i det norske samfunnet.

Kontrollvirksomhet og enklere regler

Åpningsforedraget ble holdt av Finansminister Kristin Halvorsen. Hun påpekte viktigheten av å opprettholde kontroller og kampanjer for å motvirke svart arbeid. Myndighetens tiltak var også et viktig punkt for ministeren.
- Vi ønsker å legge til rette for hvitt arbeid gjennom å gjøre reglene lettere og ved å fortsette kontrollvirksomheten som vi har i dag, uttalte Halvorsen.
- Tiltak som skatteservicesenter på Tøyen hvor arbeidet med enklere prosesser for å få skattekort og spleiselagkampanjen i videregående er eksempler på tiltak vi mener bidrar i riktig retning, fortsatte ministeren.

Frynsete moral

Finansministeren var også opptatt av å holde fokuset på holdningene man finner rundt om i de norske hjem. Virkelighetsoppfatningen rundt svart arbeid mener hun også at er et forvridd bilde.
- Moralen på feltet er noe frynsete, mange forbrukere ser ikke den samfunnsmessige betydningen bruk av dette arbeidet har, kommenterte Halvorsen.
- Mange tror at denne formen for arbeid er billigere, noe som er en sannhet med modifikasjoner. Risiko og seriøsitet hos tilbydere er også noe som må tas med i regnestykket når man setter tilbydere av hvitt arbeid opp mot tilbydere av svart arbeid, påpekte ministeren.

Etterlyser samfunnsengasjement

Samfunnsengasjementet er i tråd med regjeringens politikk et viktig ankerpunkt noe som ministeren avslutningsvis fokuserte på sammen med en gjentagelse av tiltakene.
- Det hele dreier seg om oppslutning til spleiselaget i det store og det hele og svart arbeid undergraver det velferdssamfunnet vi arbeider mot. Vi må fortsette med kontroller, forenklinger og informasjon for å bedre situasjonen, avsluttet ministeren.

Svensk innslag

Foruten en var også Sverige representert blant foredragsholderne. Strateg ved hovedkontoret i det svenske skatteverket Anders Stridh fortalte deltakerne om arbeidet i Sverige og åpnet med å rose arbeidet som gjøres i Norge på fronten mot svart arbeid.
- Norge har kommet langt og gjør en god jobb og det er ingen tvil om at Sverige har mye å lære av Norge, innledet svensken.
Han innledet videre med å henvise til undersøkelser gjort i Sverige på hva som kan bidra til arbeidet.
- Kontroller står for en til to prosent av skatteinntektene i Sverige, noe som ikke er et mål i seg selv. Disse kontrollene har mer en funksjon i retning av opprettholdelse av den moralen som eksisterer, presiserte Stridh.
Han påpekte også viktigheten av å etablere sosiale normer som motarbeider den sosiale legitimeringen av bruken av svart arbeid.
- Sosiale normer er viktig ettersom de fungerer som både pådriver og avvisere til bruken og disse kan være med på å rette opp mye av de holdningene som finnes i dag, avsluttet han.


Foruten Kristin Halvorsen og Anders Stridh holdt også Atle Midttun (Professor, Handelshøyskolen BI), Kathrine Aspaas (Journalist Aftenposten), Bjørn Erik Thon (Forbrukerombud), Kjell Skjervø (Rådgiver Oslo Bygningsarbeiderforening), Petter Furulund (Adm. Dir. NHO Service) og Einar Gelius (Prest i Vålerenga menighet) foredrag. 

Skrevet av: Johannes Dobson

Du kan også se alle nyheter her.