Akademisk ansvar

1. mars 2010

Uhemmet praktisering av akademisk frihet kan undergrave forskningens autoritet. Det står om vitenskapens rolle som samfunnsbygger.

Artikkelen er publisert i Dagens Næringsliv 1. mars 2010 under vignetten "Gjest på mandag" med tittelen "Akademisk ansvar"

En personalsak på Universitetet i Oslo har skapt diskusjon om hvorvidt akademisk frihet bør gi professorer anledning til å formulere seg særlig aggressivt mot kollegaer og ledere. Enkelte hevder at akademisk frihet bør gi professorer, og andre forskere for den saks skyld, større rett til aggressive ytringer enn det andre borgere har. Et slikt rettighetsperspektiv er imidlertid av nyere dato. Historisk har akademisk frihet dreid seg mer om å sikre at vitenskapen kan utføre sin ”mission”, og sørge for at kunnskap og fornuft blir til akilleshæler i utviklingen av samfunnet. Historien går tilbake til 1700-tallets opplysningstid, da vitenskapen oppstod i kamp mot kirken, adelen, eneveldet og fortidens tradisjoner

Med frihet følger det alltid et ansvar. Det gjelder også for akademisk frihet.

Faren med et ensidig rettighetsfokus på vitenskapelig ansattes arbeid er at samfunnsansvaret forvitrer. Utagerende praktisering av særlig ytringsfriheten svekker forskningens autoritet. Dermed undergraves fornuftens og kunnskapens rolle i samfunnsbyggingen.

En viktig side ved akademisk ansvar er å kommunisere slik at vitenskapens legitimitet i samfunnet styrkes. Siden forskning er en åpen prosess er slik legitimitet vanskelig å utvikle gjennom regelstyring. Alternativet er å ha en debatt i fagmiljøene som bevisstgjør akademikere på hva slags kommunikasjon som styrker forskningens autoritet utad.

Forskere bør delta med faglig begrunnede synspunkter i det offentlige rom, og mange kan sikkert med fordel være med synlige enn de er i dag.  Av hensyn til både sin egen og fagets integritet er det imidlertid en fordel å være spesielt tydelig på når man er privatperson, og når man mener å ha faglig belegg for å uttale seg som ekspert. Professorers autoritet i samfunnet, og etter hvert også i undervisningen, vil gradvis forvitre dersom tittelen brukes til å gi en slags faglig tyngde til private synspunkter og agendaer. Det samme gjelder dersom professortittelen brukes til å gi inntrykk av faglig tyngde på områder man ikke selv arbeider på. Fristelsene er mange, og mediene er som sirener som lokker med vakker sang om profilering av de som uttaler seg skråsikkert. Men sødmen kan bli kortvarig når ens faglige integritet etter hvert trekkes i tvil, og mediene mister interessen.

I samfunnsvitenskap er mange teorier fundert på empiriske studier av gjennomsnittsforskjeller mellom grupper. I slike tilfeller er teorienes treffsikkerhet for enkeltindivider og – bedrifter som oftest lav. Det inviterer til ekstra stor varsomhet med å uttale seg om enkelttilfeller. Et stykke på vei kan dette håndteres ved å presisere at man uttaler seg på generelt grunnlag. Medier og andre vil imidlertid vinkle uttalelsen inn mot aktuelle saker uansett slike forbehold. En uttalelse fra en forsker vil av mange bli sett på som en stillingtaken og ”dom”. Dette kan få store konsekvenser for den personen eller bedriften det gjelder. Det finnes eksempler på at forskeres uttalelser har påvirket både lederes karrierer og bedrifters aksjekurser. 

Vitenskapelig framgang skjer gjennom konstruktiv kritikk og etterprøving av funn. På samme måte som i arbeidslivet ellers er gode kollegiale miljøer avhengig av medvirkning fra den enkelte. Det er vanskelig å se hvorfor akademisk frihet skal gi den enkelte fritak fra å opptre saklig og konstruktivt, eller i det minste være villig til å medvirke til konfliktløsning hvis (og når) dialogen skjærer seg. Siden vitenskapelig arbeid er avhengig av kritiske dialog i fagmiljøet for å lykkes, faller det i stedet mer naturlig å kreve ekstra mye dannelse hos de som ønsker en akademisk karriere.  

I næringslivet arbeider nå mange bedrifter med å utvikle prinsipper for Corporate Social Responsibility. Akademia kan ha noe å lære av dette i arbeidet med å utforme egne kriterier for Academic Social Responsibility.

 

Du kan også se alle nyheter her.