BIs samfunnsbidrag

25. mars 2011

BI setter forskning og utdanning i fremste rekke. Det skriver rektor Tom Colbjørnsen i Samfunnsbidraget 2010.

Rektor Tom Colbjørnsen.Jeg håper Samfunnsbidraget 2010 vil gi innsikt i arbeidet som er startet med å iverksette vår strategi frem mot 2014. Vi har satt oss høye ambisjoner, og ønsker å utvikle oss til å bli blant Europas ledende handelshøyskoler.

Vi skal rendyrke vår profil som en vitenskapelig handelshøyskole, og bygge videre på BIs unike tradisjon med å kombinere faglig styrke og næringslivsrelevans. Et samfunn som i økede grad skal livnære seg på kunnskap, trenger utdanningsinstitusjoner som setter forskning og utdanning for økt verdiskapning i fremste rekke.

BI opplever økt konkurranse fra utenlandske skoler om ambisiøse studenter, gode lærekrefter, og arbeidsgiveres oppmerksomhet.  Derfor må vårt internasjonale fokus nå skjerpes ytterligere. Vi ønsker flere utenlandske professorer, flere internasjonale studenter, og representasjon fra utlandet i våre styrende organer.

Denne publikasjonen gir en presentasjon av hvordan Handelshøyskolen BI arbeider med å utføre sitt samfunnsbidrag.

God lesning!

Tom Colbjørnsen
rektor ved Handelshøyskolen BI

Samfunnsbidraget 2010

Du kan også se alle nyheter her.