BI får fornyet tillit av utdanningsdirektoratet

28. februar 2014

Høsten 2011 startet Utdanningsdirektoratet opp en nasjonal satsing på å utdanne styrere i barnehager. Handelshøyskolen BI som har vært med siden oppstart, har nå inngått en ny langsiktig avtale til 2018.

- Vi er svært glade for at Utdanningsdirektoratet har valgt å fornye sin avtale med Handelshøyskolen BI som en av leverandørene til nasjonal lederutdanning i barnehager, sier Johan From, professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og fagansvarlig for styrerutdanningen til utdanningsnytt.no 

Handelshøyskolen BI er en av fem utdanningsinstitusjoner som tilbyr undervisning rettet mot nytilsatte og erfarne styrere i barnehagen. Styrerutdanningen har som mål å gi barnehagestyrere kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan arbeide systematisk med egen lederrolle.

- Barnehagenes betydning som første trinn i et livslangt læringsløp, stiller krav til god ledelse. Utviklingen mot større barnehager krever også økt kunnskap om ledelse og administrasjon, om å lede kompetente medarbeidere, og å bygge gode relasjoner til foreldre og omgivelsene, sier From.

Professor Johan From ved Handelshøyskolen BI

Tilbakemelding fra tidligere studenter viser at undervisningen i stor grad har gitt økt forståelse for lederrollen, nye faglige innfallsvinkler og utgangspunkt for refleksjon over egen utøvelse av ledelse. I videointervjuet under deler to av programmets deltagere, Espen Wiik og Elisabeth Fredriksen Hellarvik, sine tanker om utdanningen.

From understreker viktigheten av kompetent lederskap i barnehager.

- For at våre barn skal ivaretas på en best mulig måte når de er i barnehagen er dette avhengig av en rekke kritiske faktorer. Kompetente og engasjerte medarbeidere er noe styrere i barnehagene kan legge til rette for, eller forhindre ut fra hvordan de utøver sitt lederskap overfor sine medarbeidere, sier From.

- Barnehager blir i større og større grad en læringsarena for barna. Forskning viser at læring i tidlige barneår har stor betydning for læring langt ut i skoleløpet, avslutter From.

Fakta om utdanningen:

  • BI er tildelt 90 studieplasser i utdanningen av styrere i barnehager og den nye avtalen har en varighet til 2018
  • Opptak skjer gjennom utdanningsdirektoratet
  • Utdanningen er på 30 studiepoeng
  • Handelshøyskolen BI er en av fem utdanningsinstitusjoner som tilbyr undervisning rettet mot styrere i barnehager
Du kan også se alle nyheter her.