Styrker samarbeid med bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

1. september 2015

BI skal styrke forskning, utvikling og kunnskapsformidling innen BAE-næringen gjennom et samarbeid om to nye gaveprofessorater.

- Dette viser nødvendigheten av forskning på næringen fra et handelshøyskoleperspektiv, samtidig som det vil bidra til å videreutvikle det sterke fagmiljøet på BI. Vi ser frem til å samarbeide om å utvikle ny kunnskap om og for bygg-, annlegg- og eiendomsnæringen, som vil komme både forskning, undervisning og næringen til gode, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Samarbeidsavtalene består av to gaveprofessorater. Et 5-årig professorat fra OBOS innen boligutvikling- og utbyggingsøkonomi og et 3-årig professorat innen effektive byggeprosesser fra et konsortium bestående av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK. Begge gaveprofessoratene koordineres ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI.

- Mange av næringens utfordringer er knyttet til ledelse, organisering, innovasjon og økonomi, og BI spiller derfor en sentral rolle i utviklingen av BAE-næringen, sier leder for senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI, Lena Bygballe.

 

Om Obos-gaveprofessoratet innen boligutvikling- og utbyggingsøkonomi 
Visekonsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS ser på økt kompetanse og forståelse som viktig fokusområder for bransjen.

- Som en av Nordens største boligbyggere er OBOS opptatt av å øke kompetansen og forståelsen for boligutvikling og utbyggingsøkonomi. Dette er viktig for bransjen, for beslutningstakere i offentlig sektor og for samfunnet som helhet. Opprettelsen av slikt professorat på BI vil bidra til dette.

Om gaveprofessoratet innen effektive byggeprosesser
Administrerende direktør i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen, fremhever viktigheten av dette gaveprofessoratet:

- Kunnskap om og forskning på de overordnede utfordringene i bransjen gir et viktig bidrag for å effektivisere hele industrien.

Konsernsjef i BackeGruppen, Eirik Gjelsvik mener også at fokus på effektivisering i næringen er avgjørende:

- Byggekostnadene i Norge er høye og det stilles ofte spørsmål til effektiviteten i byggenæringen uten at dette kan konkretiseres. Vi ønsker å bidra til forskning innen effektive byggeprosesser hvor etter min mening, samspill og planlegging er to nøkkelord.

Konsernsjef i GK, Jon Valen-Sendstad sier følgende om satsningen:

- I dagens byggeri ser vi at de tekniske installasjonene blir stadig mer omfangsrike, avanserte og integrerte i byggeprosessen, og at aktører som GK derfor involveres i alle faser, også for å sikre drift, vedlikehold og utvikling slik at bygget presterer som avtalt. Vi støtter derfor forskning på hvordan vi kan effektivisere og kvalitetssikre disse prosessene og fasene i byggets livssyklus.

Administrerende direktør i Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen påpeker betydningen av forskningsbasert kunnskap:

- Det er viktig for oss og bransjen å ta beslutninger knyttet til verdiskaping basert på fakta. Ved å få innsikt og kunnskap vil vi også utvikle metodikk og kompetanse for sikre langsiktig verdiskaping for våre kunder og samfunnet. 

Hvert av professoratene har en årlig verdi på 1,5 millioner, i tillegg til en gaveforsterkning på 25 prosent fra Kunnskapsdepartementet.  

Handelshøyskolen BI bestemmer hvem som skal ansattes i professoratene ut i fra kriteriene som gjelder for tilsetting av professorer. Begge professoratene vil bli lyst ut. Innehaverne av professoratene skal drive fri og uavhengig forskning, og har full frihet til å uttrykke sine profesjonelle meninger om et hvilket som helst tema.

Du kan også se alle nyheter her.