-

Ny kompetanse for raskere omstilling

2. juli 2019

Styrkede karrieremuligheter, personlig utvikling og behov for oppdatert kunnskap i jobben er blant årsakene som veier tyngst for å ta videreutdanning, ifølge Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for videreutdanning i 2019.

Totalt oppgir 65 prosent av studentene i 2019 at ønsket om karriereløft hos nåværende eller fremtidig arbeidsgiver er hovedårsaken til å at de valgte å studere på BI. Om lag en av tre sier oppdatert kunnskap på grunn av nye krav i nåværende stilling er grunnen til å sette seg på skolebenken igjen.

– I dagens arbeidsmarked er det ikke lenger nok med grunnleggende utdanning og lang erfaring. Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet, blant annet på grunn av globalisering og ny teknologi, gjør at vi trenger kontinuerlig faglig påfyll og aktivt tilegner oss ny kompetanse gjennom hele yrkeskarrieren for å kunne møte nye krav og forventninger, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.Inge Jan Henjesand

Henjesand sier at ved å investere i faglig oppgradering for sine ansatte får bedrifter en unik mulighet til å sette ny kunnskap ut i praksis. Det gir en merverdi for bedriften som får medarbeidere med oppdatert kompetanse. Medarbeidere som både kan svare på bedriftens kompetansebehov i dag og som med sin oppdaterte kompetanse kan sikre at bedriften er i stand til både å møte nye utfordringer og gripe nye muligheter.

Kulturell endring

Finansforbundet og Fremtind, som er et fusjonert selskap av forsikringsvirksomhetene til Sparebank 1 og DNB, er to bedrifter som bruker mye ressurser på å imøtekomme økt etterspørsel etter faglig utvikling blant ansatte og medlemmer for å møte endringer i jobbhverdagen.

Finansforbundets tilbud om kompetanseutvikling til sine medlemmer er i år mer populær enn noen gang, med dobbelt så mange søkere både til stipendene og BI-kursene som forbundet tilbyr. Totalt har det kommet inn nærmere 1400 søknader til kursene Digital Forretningsforståelse og Den Digitale Endringsagenten, en sterk indikasjon på et stort behov for ny kompetanse i markedet.

– Jeg tror at det som nå skjer, det er en kulturell endring. Vi har alltid hatt stipender og det har vært populært, men med begrenset antall søkere. Så nå når vi har tenkt å kjøpe kurs direkte på BI ble det veldig konkret og vi fikk veldig mange søkere. Så kan vi lure på om vi traff en nerve, eller om vi rett og slett traff et generelt behov, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.AMU EVU-sak

Han legger til at forbundets beslutning om å være medleverandør på enkelte kurs har gjort medlemmene mer oppmerksomme på mulighetene som ligger i å oppdatere seg på noen av de endringene som det snakkes mye om i finansnæringen.

– Mange har sett på dette som mulighet til å få kompetanse tilnærmet uten å måtte betale for noe selv, samtidig som det er noe bedriften vil anerkjenne. Så hele det skiftet tror jeg har mange fasetter i seg, og bare positive fasetter, sier han.

Medlemmene til finansforbundet kan søke et stipend på maksimalt 25 000 kroner. Pengene kan brukes som en delfinansiering av studier for eksempel på bachelor- eller masternivå på BI. Det er også mulig å få dekket andre typer studier som er relevant i den jobben man har eller ønsker seg.

I år tilbyr forbundet totalt 110 plasser på det nyutviklede BI-kurset den digital endringsagenten, et kurs som er tilpasset bedrifter som opplever digital omstilling eller for de som ønsker å utvikle egen digital kompetanse for å møte endringer i arbeidsmarkedet.

– Utdanning kommer til å være en del av det å være i arbeidslivet fremover. Man må ha fokus på å lære noe nytt og være åpen for at de endringene som skjer de kommer til å påvirke oss enten vi vet om dem eller ei, sier Hellman.

Kompetanse tilpasset ny strategi

Fremtind satser bevisst på å knytte kompetansebehovet fremover med den nye strategien til selskapet. HR-direktør i selskapet, Kjersti Jargvoll sier at opplæring er i endring med bevegelse fra store program til enkeltstående kurs relatert til den oppgaven de ansatte er satt til å løse.

Ifølge Jargvoll opplever Fremtind at videreutvikling fører til en sterkere binding i relasjonen til selskapet med mange positive synergieffekter på tvers av at ansatte fra ulike deler av selskapet går sammen om å jobbe med ulike problemstillinger.

– Når du blir satset på, ønsker du også å gi noe tilbake. Det styrker det langsiktige bytteforholdet og er med på å skape indre motivasjon.  Det igjen fører til økt effektivitet og at vi kan beholde de gode ressursene våre lenger, sier hun.AMU EVU-sak

Fremtind har i dag rundt 900 ansatte som den tredje største forsikringsaktøren i Norge. På sikt er ambisjonen og bli nummer 1. For å komme dit må selskapet fortsette å utvikle menneskene de har i organisasjonen, også med tanke på å fylle andre roller med en annen kompetanse fremover.

– Det er et helt annet behov i dag for å jobbe tverrfaglig og på tvers av det formelle organisasjonskartet. Nye verktøy tas i bruk for kompetanseheving og kompetansedeling som gir mulighetsrom for større samhandling og kanskje det aller viktigste – kultur-bygging.

I årets arbeidsmarkedsundersøkelse sier totalt ni av ti executive-studentene at karrieremulighetene har styrket seg som et resultat av videreutdanningen fra BI. Mer enn syv av ti executive-studenter mener utdannelsen er relevant for nåværende jobb, og syv av ti masterstudenter sier de opplever økt jobbtilfredshet.Campus Oslo sommerbilder 25

Fakta om arbeidsmarkedsundersøkelsen:

  • 5955 studenter var innrullert på Executive-kurs høsten 2018
  • 9 av 10 Executive-studenter som har fått høyere stilling, mener det er et resultat av videreutdanningen fra BI.
  • 9 av 10 Executive-studenter mener BI legger til rette for å kombinere studier med jobb og familieliv.
  • 8 av 10 Executive-studenter mener BI har et fleksibelt undervisningstilbud.
  • 8 av 10 executive-studenter mener utdanningen på BI er relevant for nåværende jobb.
;
Du kan også se alle nyheter her.