-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer

Introduksjon

Dagens samfunn står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer i en bærekraftig utvikling. I næringslivet står ansatte overfor etiske dilemmaer og bærekraftsutfordringer som blir stadig mer komplekse også på grunn av internasjonalisering og kulturelle forskjeller. FNs bærekraftsmål danner rammen for hvordan bedrifter, myndigheter og individer må arbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. 

Kunnskap om grunnleggende etiske og moralske perspektiver er avgjørende for revisorer for å kunne analysere situasjoner og mulige alternative tiltak knyttet til etikk og samfunnsansvar. God bedriftsstyring er basert på etisk bevisstgjøring, gjennomføring og oppfølging, og sikrer at selskapet oppfyller sine mål med hensyn til ulike interessenter, for eksempel, kunder, leverandører, ledere, aksjonærer og styre. Utvikling og implementering etiske retningslinjer, anti-korrupsjonstiltak og miljøkonsekvensvurderinger er eksempler på god ledelse. Samme gjelder vurdering av og rapportering om risiko knytte til for eksempel bærekraft og åpenhet i leverandørkjeden.

Bedriftens samfunnsansvar, Corporate social responsibility (CSR), er bedrifters ansvar for deres innvirkning på samfunnet, og omhandler hvordan bedrifter håndterer miljømessige og sosiale forhold internt og eksternt. Lover, forskrifter, konvensjoner og prinsipper, samt normer og «soft laws» er utviklet til å tilnærme seg disse utfordringene. Det finnes ulike verktøy for styring av utfordringene og mulighetene, nasjonalt og internasjonalt. Revisorene må være oppmerksomme på disse verktøyene, og vite hvordan de skal anvendes, for å sikre åpenhet og rapportering i tråd med selskapets ansvar.

Kurset gir studentene kunnskap dagens om situasjon innen etikk og samfunnsansvar for revisorer, og adresserer ulike verktøy og rammer for å tilnærme seg disse utfordringene. Dette igjen danner grunnlag for kunnskap som kan anvendes praktisk for å oppfylle revisors ansvar og som et bidrag til bærekraftig utvikling.

Kurset vil være interaktivt og basert på litteratur, forelesninger, «caser», presentasjoner og gruppediskusjon.

Kursets innhold

Studiet gjennomføres via forelesninger, caser, dialog, gruppearbeid og presentasjoner.

 1. Etikk og moral – teori, analyse og praksis knyttet etikk og moral
 2. Bærekraftig utvikling og bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility CSR) i praksis
 3. Utvikling av en bærekraftsstrategi
 4. Klima og rapportering
 5. Nye EU krav til rapportering
 6. Åpenhet i leverandørkjeden
 7. Etikk for revisorer – Code of Conduct
 8. Korrupsjon og anti-korrupsjon
 9. Ansvarlig forvaltning (SRI og ESG)
 10. Corporate Governance – styrearbeid og ansvar
 11. Ledelse og bærekraft i praksis - case
 12. Hvordan forholde seg til media – krise-håndtering og trening

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.