-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer

Introduksjon

Dagens samfunn står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer i en bærekraftig utvikling. I næringslivet står ansatte overfor etiske dilemmaer og bærekraftsutfordringer som blir stadig mer komplekse også på grunn av internasjonalisering og kulturelle forskjeller. FNs bærekraftsmål danner rammen for hvordan bedrifter, myndigheter og individer må arbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. 

Kunnskap om grunnleggende etiske og moralske perspektiver er avgjørende for revisorer for å kunne analysere situasjoner og mulige alternative tiltak knyttet til etikk og samfunnsansvar. God bedriftsstyring er basert på etisk bevisstgjøring, gjennomføring og oppfølging, og sikrer at selskapet oppfyller sine mål med hensyn til ulike interessenter, for eksempel, kunder, leverandører, ledere, aksjonærer og styre. Utvikling og implementering etiske retningslinjer, anti-korrupsjonstiltak og miljøkonsekvensvurderinger er eksempler på god ledelse. Samme gjelder vurdering av og rapportering om risiko knytte til for eksempel etikk og klimautfordringer.

Bedriftens samfunnsansvar, Corporate social responsibility (CSR), er bedrifters ansvar for deres innvirkning på samfunnet, og omhandler hvordan bedrifter håndterer miljømessige og sosiale forhold internt og eksternt. Lover, forskrifter, konvensjoner og prinsipper, samt normer og «soft laws» er utviklet til å tilnærme seg disse utfordringene. Det finnes ulike verktøy for styring av utfordringene og mulighetene, nasjonalt og internasjonalt. Revisorene må være oppmerksomme på disse verktøyene, og vite hvordan de skal anvendes, for å sikre åpenhet og rapportering i tråd med selskapets ansvar.

Kurset gir studentene kunnskap dagens om situasjon innen etikk og samfunnsansvar for revisorer, og ulike verktøy og rammer for å tilnærme seg disse utfordringene. Dette igjen danner grunnlag for kunnskap som kan anvendes praktisk for å oppfylle revisors ansvar og som et bidrag til bærekraftig utvikling.

Kurset vil være interaktivt og basert på litteratur, forelesninger, «caser», presentasjoner og gruppediskusjon.

Kursets innhold

-Kurstema inkluderer

 1. Etikk og moral - teori, analyse og praksis. Historiske perspektiver og dagens relevans og anvendelse.
 2. Samfunnsansvar og bærekraft i teori og praksis, ulike verktøy som Global Reporting Initiative (GRI), FNs Global Compact (UNGC) og FN Bærekraftsmålene (SDG)
 3. Bedrifter, bærekraftig utvikling og rapportering. Sirkulær økonomi.
 4. Ekstra finansiell rapportering, Integrert rapportering (IIRC), klimarisiko og klimarapportering (GHG)
 5. Etikk i leverandørkjeden – interessent vurdering (ledelse, aksjonærer, leverandører, investorer, kunder, frivillige organisasjoner). Anvendelse av FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)
 6. Etiske retningslinjer for revisorer - etiske dilemmaer.
 7. Code of conduct - hvordan utvikle og implementere etiske retningslinjer
 8. Corporate Governance - teorier, standarder, regelverk og praksis. Eierstyring og bedriftsstyring (NUES), OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter - introduksjon og anvendelse.
 9. Etisk forvaltning/investering (Environmental, Social and Governance – ESG) - Sosialt ansvarlig investering (SRI). Ulike tilnærminger, inkludert Statens pensjonsfond utland (SPU) Sosial avkastning på investering (SROI), Impact assessment.
 10. Korrupsjon og anti-korrupsjon; Hvordan unngå og hvordan håndtere korrupsjon. Lover, regler, rapportering, opplæring og trening. UN convention against corruption (UNCAC)
 11. Praktisk bruk av kursinnhold: Følge et selskap over flere år i bruk av bærekraftprosess.
 12. Hvordan håndtere media - inkludert krisehåndtering, prinsipper og opplæring.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.