-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Fast eiendoms rettsforhold

Introduksjon

Dette kurset Fast eiendoms rettsforhold er en del av den statiske tingsretten og handler om eierrådighet og begrensede rettigheter i fast eiendom, samt reglene om stiftelse, endring, overføring og opphør av slik rett når det ikke er grunnlag for konflikt med tredjepersons erverv.

Rettighetsendringer og forholdet til tredjeperson behandles i dynamisk tingsrett som undervises i kurset Dynamisk tingsrett i 6. semester. Undervisningen har også nær tilknytning til Obligasjonsrett i 4. semester.

Kursets innhold

Kurset omfatter hovedsakelig reglene om:

  • Eiendommens grenser: Herunder matrikkelloven
  • Konsesjon: Konsesjonsloven
  • Servitutter: Servituttloven
  • Naboforhold: Naboloven
  • Hevd: Hevdsloven
  • Tomtefeste: Tomtefesteloven
  • Husleie: Husleieloven
  • Plan- og bygningsrett: Herunder plan- og bygningsloven og forvaltningsloven
  • Eierformer: Herunder borettslagsloven, eierseksjonsloven, aksjeloven og sameieloven
  • Allemannsrett og allmenningsrett: Herunder friluftsloven og allmenningslovene

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.