-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Juridisk metode

Introduksjon

Juridisk metode omhandler de rettslige normer som styrer juridisk argumentasjon og juristers yrkesatferd. Rettskildelæren er nøkkelen til å forstå juridisk tenkemåte, og angir fremgangsmåten for å avklare juridiske spørsmål. Metodelærens verdimessige fundament henger sammen med sentrale egenskaper ved rettssystemet vårt, så som maktfordelingsprinsippet, lovgivningsprosessen, norsk lovgivningstradisjon og oppbygningen av domstols- og forvaltningsapparatet. Internasjonale rettskilder, med vekt på EU- og EØS-rettslige kilder, står sentralt i kurset. Videre har den teknologiske utviklingen stadig større betydning for rettskildelæren og juridisk argumentasjon, hvilket er gitt en naturlig plass i kurset.

Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med både kjente og fremmede rettsområder. Metodeperspektivet er også grunnleggende for, og en viktig del av, de øvrige fag i studiet i rettsvitenskap.

Kursets innhold

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene rett, rettsregel, rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud) og kompetanse
 • Forholdet mellom rettslige og andre normative grunnbegreper, som makt, moral og rettferdighet
 • Skillet mellom skreven (lovfestet) og uskreven (ulovfestet) rett, herunder om legalitetsprinsippet
 • Rettskildeprinsippene, herunder om skillet mellom relevans-, slutning- og vektspørsmål
 • Grunnlovens særlige rettsstilling
 • EU- og EØS rettslige kilder
 • EØS-reglenes betydning i norsk rett
 • Sentrale internasjonale konvensjoner
 • Hovedprinsipper for tolkning av lov, herunder om skillet mellom presiserende, utvidende, analogisk og innskrenkende lovtolking
 • Hovedprinsipper for forståelse/tolkning av øvrige rettskilder
 • Domstolsapparatets oppbygging
 • Forholdet mellom generelle rettsregler og individuelle normer, eksempelvis slike som er gitt ved avtale
 • Løsning av regelkonflikter, herunder om lex-prinsippene
 • Opplæring i ulike oppgaveteknikker
 • Teknologiens betydning for rettskildebildet og juridisk argumentasjon
 • Praktisk rettsanvendelse 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.