-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Konkurranseøkonomi og konkurranseloven

Introduksjon

Kurset omhandler hvilken betydning konkurranseloven og konkurransepolitikk har for bedrifter og forbrukere.

Kurset gir først en kort innføring i mikroøkonomisk analyse av ulike konkurranseformer. Spesiell vekt legges på å forstå hvordan konkurransen i markedet avhenger av produktenes særtrekk, kostnadsstrukturen i produksjonen av dem og hvilke etableringsmuligheter det er i markedet. Skillet mellom kortsiktige og langsiktige virkninger vektlegges i den forbindelse.

Videre gis det en innføring i teorier om kartelldannelser, dvs. ulovlig prissamarbeid mellom bedrifter. Det drøftes videre hvordan selskaper med dominerende stilling, dvs. som har en svært høy markedsandel, kan fortrenge konkurrenter fra markedet, og påføre økonomien skade.

Kurset gir en innføring i konkurranselovens forbudsbestemmelser, og disse belyses gjennom aktuelle case hentet fra norsk og europeisk konkurranserett.  Videre tar kurset for seg konkurranselovens bestemmelser om foretakssammenslutninger (fusjoner og oppkjøp), hvordan disse praktiseres, og de samfunnsøkonomiske prinsippene for vurderingene.

Konkurranseloven legger begrensninger på hva bedrifter kan gjøre, og spesielt for bedrifter som har stor markedsmakt (dominerende selskaper). Men ved å legge begrensninger på selskapers handlingsrom kan en risikere å svekke innovasjonen og verdiskapingen, og da spesielt innen teknologitunge sektorer. Gjennom eksempler fra digitale markeder, som EU-kommisjonens inngrep overfor Google, vil vi diskutere denne vanskelige balansegangen.

Kurset vil videre gjennomgå hvilke konsekvenser konkurranseloven har for bedrifter, og hvilke kunnskaper bedrifter bør ha om konkurranseloven. F.eks. når vil et samarbeid med andre bedrifter rammes av forbudet mot kartellvirksomhet? Er det forskjell mellom å samarbeide med konkurrenter, og det å samarbeide med leverandører? Hvilke typer kontrakter, som bedrifter inngår med sine kunder, vil kunne rammes av loven? Brudd på konkurranselovene kan medføre høye straffer, og kunnskap om hva som er lov, og hva som ikke er lov, er viktig i bedrifters daglige drift.

Kurset har primært en samfunnsøkonomisk vinkling. Men kurset vil også ivareta de juridiske perspektivene gjennom inviterte gjesteforelesere.

Kursets innhold

  • Konkurranselovens forbudsbestemmelser.
  • Fusjoner og oppkjøp.
  • Karteller og stilltiende prissamarbeid.
  • Dominerende aktører i et marked.
  • Forbrukerhensynet.
  • Konkurransepolitikk og virkninger på investeringer og innovasjon.
  • Digitale markeder og konkurransepolitikk.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.