-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Prosjektledelse

Introduksjon

Det å kunne lede prosjekter er blitt en viktig kompetanse. Gjennom dette programmet blir deltakerne godt rustet til å utnytte prosjekt som arbeidsform. Kurset har en ledelsesmessig og dynamisk tilnærming til bruken av prosjekt som arbeidsform og hvordan man kan legge til rette for at prosjektteamet kan prestere godt i prosjektgjennomføringen. Det betyr at vi tar for oss rammebetingelser, verktøy for prosjektgjennomføring og ikke minst ledelsesaspektene knyttet til prosjektgjennomføringen. Vi inkluderer alle typer av prosjekter (bransjer) og både smidig og mer klassisk gjennomføringsmodeller.   

I løpet av fem samlinger gjennomgår vi sentrale tema som: hvordan skape et godt fundament for prosjektet (mål, business case, plan for gevinstrealisering etc.), hvordan planlegge og organisere ulike prosjekter på hensiktsmessig måte, hvordan håndtere risiko og kapitalisere på muligheter i prosjektet, hvordan håndtere interessenter effektivt og formålstjenlig, hvordan evaluere og følge opp prosjektet. Vi arbeider med hvordan vi skal legge til rette for effektiv og høyt presterende prosjektteam, kunnskapsintegrering og god samhandling mellom prosjektmedlemmene, samt en god kultur for læring i prosjektet og mellom prosjekter Sentrale aspekter ved prosjektarbeid sees i lys av samfunnsmessige utviklingstrender; som fokus på etikk, bærekraftsspørsmålet og digitalisering. 

Kursets innhold

1. samling: Prosjektifisering, valg av prosjekter, gevinstvurderinger, prinsipielle avklaringer i tidligfase og oppstartsaktiviteter, valg av gjennomføringsmodell (smidig eller mer klassisk steg-port-modell).   

2. samling: Planlegging på ulike nivåer av med klassiske og smidige prosjekter, håndtering av risiko og muligheter, håndtering av prosjektets interessenter   

3. samling: Intern og ekstern prosjektorganisering, interorganisatoriske prosjekter, oppfølging, eierstyring og andre styringsstrukturer.  

4. samling: Læring, kunnskapsintegrering, evaluering, lederskap og teamarbeid i prosjektet. 

5. samling: Den prosjektorienterte virksomheten og porteføljestyring. Etiske dilemmaer, morgendagens prosjektledelse. Oppsummering og avslutning på programmet.  

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.