-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Markeds- og offentligrettslig regulering

Introduksjon

Kurset fokuserer på ulike offentligrettslige reguleringer av markedet, samt den privatrettslige konkurransebeskyttelse og bedriftenes forhold til menneskerettigheter. Kurset er inndelt i fem emner:

 • Markedsføringslovens forbrukervern
 • Immaterialrett
 • Konkurranserett
 • Økonomisk kriminalitet
 • Menneskerettigheter

I alle delemner trekkes internasjonale konvensjoner og EU-rettslig regulering inn som et bakteppe for de norske reglene. Den digitale utviklingen fører til at behovet for rettslig regulering øker og kunnskap om dette rammeverket blir viktig for den enkelte bedrift. Ansvarlighet med hensyn til et bærekraftig samfunn vil gjenspeiles i tolkningen av de ulike regelverk, spesielt vil menneskerettighetene ha betydning som et sentralt bærekraftsmål. 

Kursets innhold

Markedsføringslovens forbrukervern

 • Markedsføringslovens regler for forbrukervern, med spesiell vekt på urimelig handelspraksis
 • Regler om god markedsføringsskikk
 • Markedsføring via digitale kanaler
 • Håndheving av markedsføringslovens bestemmelser

Immaterialrett

 • Introduksjon til varemerkerett, firmarett, designrett, patentrett og opphavsrett
 • Forholdet mellom immaterialrett og markedsrett
 • Markedsrettens regulering av illojale konkurransehandlinger

Konkurranserett

 • Forbud og inngrep i den konkurranserettslige regulering
 • Privatrettslige virkninger av konkurranseregler
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler

Økonomisk kriminalitet

 • Alminnelig strafferett
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap, korrupsjon og påvirkningshandel
 • Lovbrudd vedrørende regnskap, skatt og avgift
 • Heleri og hvitvasking
 • Kreditorvern

Menneskerettigheter

 • Introduksjon til de bestemmelser i Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som kan ha betydning for det private næringslivet og det offentliges regulering av det
 • Strukturen i en menneskerettighetsregel: Rettighets- og pliktsubjekt, hvilke interesser som er beskyttet, hvilke forpliktelser som kan utledes fra en menneskerettighetsbestemmelse og fremgangsmåten for å avgjøre om menneskerettighetsregelen er brutt (lovkrav, formålskrav, forholdsmessighetskrav)
 • Håndheving av menneskerettslige krav

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.