-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Markedsrett og immaterialrett

Introduksjon

Emnet gir en innledende oversikt over nasjonalt og europeisk regelverk som danner forutsetninger for personers og virksomheters konkurransevilkår i markedet. Regelverket består av tre hovedsøyler – immaterialretten, konkurransebegrensningsretten og vernet mot illojal konkurranse.

Emnet omfatter spørsmålet om hvordan immaterielle rettigheter oppstår, deres innhold og grenser for bruken av rettighetene. Det legges særlig vekt på opphavsrett til åndsverk, patentrett til tekniske oppfinnelser og retten til varemerke. I konkurransebegrensning­sretten behandles regler for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved fremme av konkurranse i næringslivet.

Kurset vil ta opp forholdet til nye rettsformer og nye former for økonomiske verdierom oppstår på grunn av teknologisk utvikling og utvikling av nye rettslige instrumenter.

I alle delemner trekkes internasjonale konvensjoner og EU-rettslig regulering inn som et bakteppe for de norske reglene. Den digitale utviklingen fører også til at behovet for rettslig regulering øker og kunnskap om dette rammeverket blir viktig for den enkelte bedrift. Ansvarlighet med hensyn til et bærekraftig samfunn vil gjenspeiles i tolkningen av de ulike regelverk

Kursets innhold

  • immaterialrettens bakgrunn, kilder og grunnbegreper
  • regler for varemerker etter varemerkeloven
  • regler for design etter designloven
  • regler for patent etter patentloven
  • regler for opphavsrett etter åndsverkloven
  • forbudene mot konkurransebegrensende samarbeid (konkurranseloven § 10)
  • forbud mot misbruk av markedsdominans (konkurranseloven § 11)
  • regler for illojale konkurransehandlinger etter markedsføringsloven kap. 6
  • forretningshemmeligheter etter lov om forretningshemmeligheter

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.