-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Merkevarestrategi

Introduksjon

Kurset Merkevarestrategi bygger på kurset MRK 3564 Branding. Merkevarestrategi er en fortsettelse og videreføring av MRK 3564, men vil gå dypere i merkevarestrategi og hvilke virkemidler man kan velge for å lykkes med strategien. I tillegg vil kurset fokusere mer på praktiske ferdigheter i å utvikle en merkestrategi. Studentene vil få erfaring i å hente inn data, analysere merkevarens nåsituasjon og formulere en klar merkestrategi. En viktig del av kurset vil være å samle inn kvalitative data fra forbrukere og kunne analysere disse dataene for å få en bedre forståelse av merkevarens styrke.

Kursets innhold

Kurset legger et ledelsesperspektiv til grunn for sin tilnærming til merkevarestrategi. Det sentrale poenget med kurset er at studentene skal få kunnskaper og ferdigheter til å analysere og utvikle en merkestrategi med tilhørende handlingsplan.

Uansett om man skal utvikle en ny merkevare, eller videreutvikle en eksisterende, er merkevareanalyse og målgruppeforståelse utgangspunktet for strategisk arbeid. Studentene skal etablere kunnskap og erfaring med et sett av analytiske tilnærminger for å forstå merkevarens posisjon i markedet. Analyser skal lede fram til en forståelse av et merkes strategiske alternativer.

Bedrifter og organisasjoner som arbeider med merkevarebygging har behov for å tilegne seg kunnskap om merkestrategi og posisjonering. Merkevarestrategier forandrer seg over tid i forbindelse med at markedet, forbrukere, konkurranse og økonomi stadig er i endring. For å forstå merkevarestrategier må en ha kunnskap om det markedet bedriften og organisasjonen operer i.

Strategiske valg består i å beslutte hvilke strategier som skal brukes overfor forskjellige kundegrupper og ulike merkevarer. I dette kurset vil det bli lagt vekt på å øke forståelse for betydningen av ulike virkemidler man kan benytte for å realisere merkestrategien. Herunder viktige virkemidler som merkeelementer, merkesamarbeid, kommunikasjon og egne ansatte som merkevarebyggere.

Merkevarestrategi består av:

 1. Grunnleggende merkevareforståelse og begreper i merkevarebygging
 2. Kunnskap om markeder og forbrukere
 3. Kategoriseringsteori
 4. Strategisk posisjonering
 5. Posisjonering og merkeporteføljer
 6. Metoder for måling av merkeassosiasjoner og innhenting av kvalitative data
 7. Datainnsamling og analyse av merkets nåsituasjon
 8. Formulering av merkestrategi og merkevareplattform
 9. Valg av virkemidler for å oppnå merkestrategien
 10. Vurdering av vekstmuligheter for merkevaren
 11. Merkestrategi i praksis - simuleringsspill

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.