-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Praktisk økonomi og virksomhets­styring

Introduksjon

Dette kurset er delt inn i to hoveddeler. Den første delen tar opp tråden fra BØK 3434, Bedriftsøkonomi og finans, og fokuserer på regnskapssammenhenger, kostnadsforståelse og budsjetteringsmodeller.  Den andre delen ser på nyere metodikk innen virksomhetsstyringsfaget, hvor balansert målstyring, kostnadsdriver og aktivitetsanalyser og lean står sentralt.

Kursets innhold

Del 1: Regnskapsforståelse og budsjettering (50%)

 • Strukturen i finansregnskapet og hvordan hendelser blir til regnskapstransaksjoner
 • Kostnadsbegreper og kalkulasjonsproblematikk
 • Hvordan man kan analysere finansregnskapet og budsjetter
 • Resultatbudsjetter
 • Likviditetsbudsjetter
 • Balansebudsjetter

Del 2: Styring og måling av verdiskapningsprosessene (50%

 • Operasjonalisering av virksomhetens strategiske planer, kritiske suksessfaktorer, KPI'er og strategikart
 • Bruk av balansert målstyring for å evaluere strategiimplementeringen og som et verktøy for å styre operativ ressursbruk
 • Beslutningsrelevante inntekter og kostnader
 • Analyse av aktivitetskostnader, aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon og kostnader for ledig kapasitet
 • Leanfilosofi og leanprinsipper

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.