-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Problemløsning, beslutninger og kreativitet

Introduksjon

Dette er et kurs som gir kunnskaper om hvordan mennesker tenker: læren om kognisjon. Kognitiv psykologi omfatter alle høyerestående mentale prosesser, som sansning og persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, kreativitet, affekt og beslutningstaking. Fagfeltet er et av de mest forskningsbaserte innen psykologi, med klare sammenfall med atferdsøkonomi og anvendt organisasjonspsykologi. Ved å lære om hvordan mennesker tenker og føler vil man kunne oppnå større selvinnsikt, slik at man kan løse problemer på en mer innovativ måte, og treffe bedre beslutninger. Ikke minst vil denne typen kunnskap være avgjørende for å legge til rette for effektive prosesser i kunnskapsintensive organisasjoner, der mennesker arbeider kontinuerlig med problemløsning, strategiske beslutninger og kreativitet.  

Kursets innhold

Kurset er delt inn i åtte tema som tar for seg distinkte deler av kognitiv psykologi. De første temaene tar for seg vitenskapen om basal kognitiv struktur og fungering, mens senere tema er mer anvendte og praktisk orienterte.

  • Tema 1: Hvordan sinnet fungerer: Oppfattelsen av verden rundt oss
  • Tema 2: Risiko og usikkerhet
  • Tema 3: Rammer og prognoser
  • Tema 4: Rasjonalitet og forklaringer
  • Tema 5: Det som ikke skjedde, kontrafaktisk tenkning og flaks
  • Tema 6: Særhet og presisjon
  • Tema 7: Kreativitet
  • Tema 8: Problemløsning – å sette alt sammen

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.