Utdrag fra kursbeskrivelse

Regnskapsanalyse og verdivurderinger

Introduksjon

En revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor regnskapsanalyse og verdivurdering.

Regnskapsanalyse:
Kurset gir innsikt i hvordan man kan benytte finansiell informasjon for å analysere et selskaps historiske utvikling og dets nåværende stilling for derved å kunne vurdere selskapets sannsynlige fremtidige utvikling.

Regnskapsanalyse er også en viktig del av de analytiske revisjonshandlingene som har som mål å forstå klientens virksomhet og å evaluere klientens forretningsmessige risiko. Unormale endringer i nøkkeltall sammenlignet med tidligere år eller bransjegjennomsnitt vil kunne avdekke økt risiko for feil som bør følges opp med ytterligere revisjonshandlinger.

En revisor vil også måtte foreta vurderinger av hvorvidt klienten vil kunne fortsette som et ”going concern” og må i den forbindelse evaluere klientens finansielle situasjon.

Verdsettelse:
I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetsammenlutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene hatt et økt fokus på ”fair value accounting”.

Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, test for verdifall og ”fair value accounting” krever at revisor har gode kunnskaper i å anvende ulike verdsettelsesmetoder.

Dette kurset gir studentene et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser og man vil foreta grundige diskusjoner av hvordan verdsettelser foretas i praksis.

Kursets innhold

 • Bruk av regnskapsanalyse innen revisjon
 • Regnskaps- og resultatkvalitet
 • Analyse av resultatregnskapet og balansen
 • Analyse av kontantstrømmer
 • Nøkkeltallanalyser
 • Vekstanalyser
 • Prognoseutvikling
 • Bruk av verdsettelse innen revisjon
 • Verdsettelsesmodeller
 • Fastsettelse av avkastningskrav
 • Analyse av kredittrisiko

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.