-

Introduksjon

lnnholdet i fagområdet reflekterer at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i tilknytning til selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Det gis derfor en grundig og videregående opplæring i selskapslovgivningen og tilstøtende deler av skatteretten. Grundig kunnskap om selskapsrett styrker revisors utøvelse av oppgaver innenfor regnskapsrett og skatterett.

Kursets innhold

Selskapsrett, med hovedvekt på aksjeloven og allmennaksjeloven. Den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fisjoner.

Emner:

Generelt

 • Oversikt over selskapsformene
 • Selskapsrettens rettskilder
 • EU/EØS- selskapsretten og dens betydning for norsk selskapsrett

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

 • Selskapskapitalen og aksjonærenes rett til å disponere over denne
 • Selskapsorganene og myndighetsfordelingen mellom disse
 • Egenkapitaltransaksjoner (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, fusjoner og fisjoner, utstedelse av finansielle instrumenter
 • Omsetning av aksjer
 • Oppkjøp av selskaper
 • Konsernforhold
 • Utbytte og lån/sikkerhetsstillelse til aksjonærer
 • Styreansvar
 • Oppløsning og avvikling

Ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, joint venture

Skatterett

 • Selskapsbeskatning ved fusjon, fisjon og omorganiseringer, oppkjøp, utbytte og konsernbidrag
   

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.