-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Stress, motivasjon og selvledelse

Introduksjon

Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold, og betydningen av motivasjon i en arbeidsmiljøkontekst. Den skandinaviske arbeidsmiljøtradisjon, og den historiske kontekst som går helt tilbake til Hawthorne-studiene på 1920-tallet blir belyst. Disse trendene bidro til utvikling av de psykologiske jobbkrav og økt vektlegging av demokrati på arbeidsplassen. Videre bør kandidaten ha nyansert viten om betydningen av autonomi og medbestemmelse, samt andre forhold som bidrar til bærekraftige arbeidsplasser som ivaretar både velvære og helse. Viktige organisasjonsmessige mål som fremmer prestasjoner og hjelpeatferd inngår i kurset.

Motivasjon utgjør et sentralt punkt innen arbeidsmiljø, og er sentralt i forhold til organisasjoners effektivitet og produktivitet. Studenten skal ha kunnskap rundt effekten av ulike typer motivasjon, forbindelsen mellom motivasjon og jobbengasjement, og forhold som trigger og hemmer motivasjon på en arbeidsplass. Kandidaten bør ha god kjennskap til at motivasjon er et sentralt i forhold til empowerment (myndiggjøring) av medarbeidere, og sannsynligheten for at effektiv selvledelse kan implementeres.

Kurset belyser faktorer som fasiliteter selvledelse, og ikke minst betydningen av autonomi på arbeidsplassen. Kurset gir kunnskap om strategier som fremmer selvledelse og superledelse, og som motvirker prokrastinering. 

Stress er også en viktig del av det moderne arbeidsliv. Kandidaten bør kjenne til ulike former for stress, herunder utbrenthet (burnout), ha en nyansert forståelse av forholdet mellom stress og mestringskontroll, og forhold som utløser sykdomsfremmende stress. Kandidaten bør også ha kjennskap til empiri rundt tiltak som kan motvirke stress.

Kursets innhold

 • Arbeidsmiljøtradisjonen; historisk kontekst og norsk ledelse
 • Selvledelse og superledelse
 • Prokrastinering
 • Ulike typer motivasjon og konsekvenser
 • Motivasjon og velvære i organisasjoner
 • Motiverende jobbutforming, arbeidsklima og prestasjonsledelse
 • Relasjoner på arbeidsplassen, den psykologiske kontrakt 
 • Ledermotivasjon og destruktiv ledelse
 • Ulike perspektiver på stress
 • Emosjonelt arbeid og utbrenthet (burnout)
 • Nyere stressfaktorer: Jobbusikkerhet og teknostress
 • Jobb-hjem-balansen og arbeidsnarkomani
 • Mestring av stress

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.