-
Kalender

Partnerforum Vårkonferanse: Innovasjon i offentlig sektor

Torsdag
10
Juni
 • Starter:09:00, 10. juni 2021
 • Slutter:14:30, 10. juni 2021
 • Sted:Online webinar
 • Pris:Gratis
 • Kontakt:Camilla Bruusgaard Greve (camilla.b.greve@bi.no)

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 23 partnere fra statlig forvaltning. Samarbeidet er en arena for å diskutere forvaltningspolitikk, og å bringe sammen akademia og statsforvaltningen til en rekke ulike arrangementer som er aktuelle for ansatte i statsforvaltningen.

BI og UiO sine logoer

Partnerforums vårkonferanse vil i år handle om "Innovasjon i offentlig sektor" etter ønske, og med bidrag fra våre partnere.

Vi vil se på innovasjon med et overordnet blikk, med stortingsmeldingen om innovasjon offentlig sektor som bakteppe for dagen, vise frem gode caser og se på hva som skal til for å skape kultur for innovasjon.

Noen av spørsmålene vi håper å kunne besvare er:

 • Hva er innovasjon i offentlig sektor, og hva forstår man med begrepet?
 • Statlig sektor ønsker å være innovativ – men klarer vi det?
 • Er staten for fokusert på drift, og er det mulig å fokusere både på drift og på utvikling samtidig?
 • Hvordan kan offentlig sektor være en pådriver og legge til rette for innovasjon og omstilling?
 • Hvilke effekter får vi ut av offentlig innovasjon?
 • Hvordan legge til rette for et godt samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor?
 • Hvordan kan forskningen bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge?

 

 

Se streaming av konferansen her

Jan Hjelle
Jan Hjelle

Ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet  og leder Avdeling for IT-og forvaltningspolitikk. Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon (eKOM). Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og Personvernnemda. Avdelingen er faglig sekretariat for både distrikts- og digitaliseringsministeren og for kommunal- og moderniseringsministeren.

Rolf Rønning
Rolf Rønning

Professor emeritus, Høgskolen i innlandet (HINN). Professor i sosialpolitikk. Har fra 2005 arbeidet med å utvikle offentlig innovasjon som fagfelt, bl.a. gjennom oppretting av et Ph.d. program ved høgskolen, fagansvar for Den nasjonale innovasjonsskolen for kommunene, og deltakelse i to store EU-prosjekter om offentlig innovasjon. Det siste prosjektet, «Understanding value co-creation in public services for transforming European public administration (CoVal)» ble initiert fra HINN og er et samarbeid med forskere fra ti andre land. Arbeider nå bl.a. med boka « Valuing public innovation» (Palgrave) sammen med tre europeiske kolleger

Markus M. Bugge
Markus M. Bugge 

Jobber som førsteamanuensis på TIK Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo. Han har også en bistilling som seniorforsker ved NIFU Nordisk Institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning. Han besitter lang erfaring fra studier av innovasjon og innovasjonspolitikk. Ett av hans forskningsområder er innovasjon i offentlig sektor, hvor han blant annet har arbeidet med ulike studier innenfor helse, utdanning og renovasjon. Han har også jobbet med evaluering av innovasjonspolitiske virkemidler og utvikling av indikatorer for å måle innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon er nært knyttet til etablerte arbeidsrutiner og praksis. Derfor bør man unngå at innovasjonsagendaen i offentlig sektor ses uavhengig av eksisterende handlingsrom, kompetanse og incentivstrukturer i offentlige organisasjoner og tjenester.

Bjørn Erik Mørk
Bjørn Erik Mørk

Organisasjonssosiolog og førsteamanuensis i innovasjon ved institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Han er Programdirektør for helse og leder sammen med Thomas Hoholm forskningssenteret Senter for helseledelse ved BI. Videre er han fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten, og for Topplederprogrammet i helsesektoren. Han er medlem av Executive Committee for NORSI (Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship). I sin forskning trekker han på praksisbaserte perspektiver for å belyse temaer som innovasjonsprosesser, læring, tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, makt og teknologiens betydning i organisasjoner. Bjørn Erik er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor.


Kari Kværner

Lege, leder, gründer og Norges første kvinnelige professor i øre- nese- hals-medisin. I dag er hun senterdirektør for et forsknings- og innovasjonssenter ved Oslo universitetssykehus, C3 – Centre for Connected Care og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI. 

Sunniva Aagaard
Sunniva Aagaard

Seniorrådgiver ved Miljødirektoratet hvor hun blant annet jobber med nasjonal og internasjonal oppfølging av miljø-DNA, genetiske ressurser og fremmede organismer. Hun leder Miljødirektoratets arbeid med den før-kommersiell anskaffelsen "automatisk miljøovervåkning med miljø-DNA."

Taran Mari Thune
Taran Mari Thune

Professor på Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Hun er blant annet tilknyttet OSIRIS-senteret (Oslo Institute for Research on the Impact of Science)

Ruth Astrid L. Sæter
Ruth Astrid L. Sæter

Seminarets møteleder. Hun er journalist av utdanning og har mange års erfaring fra dags- og ukepresse. De siste årene har hun jobbet mest inn mot kommunikasjon, særlig som møte- og debattleder. Norges Forskningsråd, Enova, Standard Norge, Statens kartverk og Nordisk ministerråd er blant dem som har brukt Ruth Astrid som møteleder det siste året.