-

BI og Statoil satser på energi

24. august 2016

Statoil har fornyet forskningssamarbeidet med Handelshøyskolen BI om petroleums– og energiøkonomi. Avtalen gir et bidrag på 5 millioner kroner årlig og gjelder for perioden 2017-2021.

- Vi er svært glade for at Statoil har valgt å fornye avtalen med BI som partner i dette forskningssamarbeidet. I en økonomi i omstilling er satsing på FOU innenfor petroleums– og energisektoren svært viktig for Norges næringsutvikling, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI. 

BI og Statoil har siden 2012 hatt et vellykket forskningssamarbeid om petroleumsnæringens rolle i norsk og internasjonal økonomi. Forskningsprogrammet drives av Senter for anvendt makro, petroleums– og energiøkonomi (CAMP) som ledes av professor Hilde C. Bjørnland ved BI. Den nye avtalen vil ha et utvidet fokus på energiøkonomi mer generelt sammenlignet med forrige prosjektperiode.

Øker fokuset på energi og makroøkonomi

- Olje og gass er Norges største næring. Den finansierer store deler av den norske velferdsstaten og gir politisk handlingsrom i urolige tider. Samtidig er energisektoren generelt i rask endring, både som følge av teknologiske endringer og endringer i rammebetingelsene. Som et ledende energiselskap ønsker vi å stimulere til økt kunnskap om rammebetingelser og næringspolitikk, samt økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av utviklingen i energisektoren, sier Eirik Wærness, sjeføkonom og direktør for markedsanalyse og strategi i Statoil.

Avtalen innebærer fortsatt et samarbeid hvor Statoil finansierer doktorgradsavhandlinger, doktorgradskurs og veiledning etter modell fra Norges forskningsråds opplegg for Nasjonale forskerskoler.

- I første fase har det vært viktig å bygge opp et nettverk av nasjonale og internasjonale akademikere som jobber i skjæringspunktet mellom petroleums- og makroøkonomi. Nå ser vi frem til å utvikle programmet mot energiøkonomi. Det er betimelig gitt den omstillingen Norge står foran, men også i tråd med et økt internasjonalt fokus på samspillet mellom energi, finans og makroøkonomi, sier professor Hilde C. Bjørnland.

- Videreutviklingen av de norske av olje- og gassressursene i tiårene fremover, i en setting med strammere klimapolitikk og rask utvikling av nye energiformer, reiser utfordringer og muligheter innenfor næringsutvikling, formuesforvaltning og i den økonomiske politikken. Slike problemstillinger vil stå i sentrum for aktivitetene i forskningsprogrammet, sier Eirik Wærness.

Fra venstre: Ulf Henning Olsson, prorektor ved Handelshøyskolen BI, Eirik Wærness, sjeføkonom og direktør for markedsanalyse og strategi i Statoil og Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI.

Fakta (2015)

  • Olje- og gassvirksomhet utgjør 15-20 prosent av verdiskapingen i Norge. Fortsatt er dette Norges viktigste næring.
  • Nesten halvparten av landets eksportinntekter skriver seg fra salg av olje og gass.
  • Hver fjerde krone på statsbudsjettet har direkte opphav i virksomheten på norsk sokkel.
  • Over tid er de finansielle overskuddene fra olje- og gassvirksomheten investert i Statens pensjonsfond – Utland som nå forvalter om lag 7000 milliarder kroner.
  • Fortsatt er det store verdier igjen på norsk sokkel. Av samlede olje- og gassressurser er mindre enn 50 prosent produsert så langt.
;
Du kan også se alle nyheter her.