-

Aksjelovutvalgets hovedkonklusjoner

25. oktober 2016

BI har spilt en viktig rolle i aksjelovutvalget. Tore Bråthen og Stine Winger Minde presenterte hovedpunktene på fredag etter innstillingen ble overlevert næringsministeren.

Tore Bråthen

I dag, fredag 21.10 kl. 12, ble to viktige lovutredninger overleverte til næringsministeren: Aksjelovutvalgets innstilling, og Stiftelseslovutvalgets innstillig. Ansatte fra BI har spilt viktige roller i begge lovutvalg.

Stipendiat Inger Julie Aasland har vært medlem av stiftelseslovutvalget, mens Professor Tore Bråthen har vært leder for aksjelovutvalget, og høyskolelektor Stine Winger Minde har vært sekretær i sistnevnte utvalg.

- Det har vært jobbing dag og natt siden tidlig på vinteren, forteller Tore Bråthen om rollen hans som leder av utvalget.

- Dette betyr at BI har vært tungt involvert i to av de viktigste lovsakene for næringslivene det siste året, fortsetter han.

Etter overleveringene arrangerte Institutt for rettsvitenskap en presentasjon av aksjelovutvalgets innstilling som ble innledet av Bråthen og Winger Minde.

De viktigste punktene fra aksjelovutvalgets innstilling som ble gjort offentlig i dag:

  • Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.
  • Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30 000 kroner til 1 krone.
  • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.
  • Det åpnes for økt bruk av elektroniske løsninger
  • Krav om en rekke særattestasjoner oppheves. I tillegg foreslås det at advokat og finansinstitusjon kan bekrefte enkelte av særattestasjonene.
  • Aksjeselskaper trenger ikke lenger beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført.
  • Kravet om revisjon av morselskap oppheves, forutsatt at morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet.
  • Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år.
  • Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag.
  • Utvalget foreslår ingen reversering av forenklingene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013, men det foreslås enkelte justeringer.
;
Du kan også se alle nyheter her.