-

Belønnes for gode resultater

6. oktober 2016

I forslaget til statsbudsjett for 2017 mottar Handelshøyskolen BI 302,9 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 25,3 millioner kroner fra 2016.

-BI har levert gode resultater på utdanning og forskning gjennom mange år. Våre forskere og studenter har gjort jobben, og det får vi også i år god uttelling for, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.


Spenning rundt nytt finansieringssystem

Med forslaget til statsbudsjett ble det også presentert en ny finansieringsordning for universiteter og høyskoler. Endringene har vært varslet lenge, men det er først nå institusjonene ser hvilken effekt endringene får i kroner og øre.

-Vi er fornøyd med det regjeringen nå gjør for å stimulere resultatene utdanningsinstitusjonene skal oppnå. Vi er positive til innretningen på den nye finansieringsmodellen der resultater i større grad belønnes på objektivt grunnlag. Samtidig ser vi at det trengs en betydelig styrking av incentivene for kompetanseheving i arbeidslivet, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Økt fokus på ekstern finansiering

I budsjettforslaget fremhever Kunnskapsdepartementet sin forventning om at de private vitenskapelige høyskolene over tid øker sine inntekter fra EU og Forskingsrådet og samarbeider mer med samfunns- og næringslivet. Dette teller blant de nye indikatorene i finansieringssystemet.

-Vi noterer oss dette signalet fra Kunnskapsdepartementet. BI jobber nå målrettet for å øke andelen eksternfinansiert forskning på en slik måte at dette bidrar til å utvikle våre fagmiljø, gjøre handelshøyskolefagene sentrale i å møte næringslivets og samfunnets utfordringer, sier rektor Henjesand.

Incentiver for kompetanseheving og strategi for rekruttering

En målrettet satsing på utdanning og forskning er nødvendig for å bygge den nye kunnskapsøkonomien. Henjesand ønsker mer målrettede tiltak for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning i budsjettet.

-Vi trenger sterkere incentiver for at bedrifter investerer i medarbeideres kompetanse på en systematisk måte. Utsiktene i norsk økonomi tilsier at dette er riktig tidspunkt for en satsing på omskolering og kompetanseheving i privat sektor. Etter- og videreutdanning må bli regelen heller enn unntaket, sier Henjesand.

I forrige budsjettbehandling ble det vedtatt å starte arbeidet med en strategi for hvordan Norge kan tiltrekke seg dyktige utenlandske gradsstudenter på masternivå.

-Vi konkurrerer med andre land om de beste hodene, og mange av institusjonene vi konkurrerer med får i dag drahjelp av etablerte nasjonale strategier for rekruttering. Det er viktig at regjeringen følger opp vedtaket fra i fjor og utvikler en slik strategi for Norge, sier Henjesand.

Studentene får mer

BI støtter studentenes krav om bedre studiefinansiering. I budsjettforslaget tar regjeringen første steg på vei mot 11 måneders studiefinansiering med én uke ekstra støtte fra 2017.

-Jeg er glad for at regjeringen nå øker studiestøtten. Studentene trenger et økonomisk handlingsrom som gjør at de kan konsentrere seg om studiene i hverdagen, avslutter Henjesand.

Fakta

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Statsstøtten utgjør ca. 18 % av stiftelsens omsetning i 2016.

Finansiering av høyskoler og universitet består av ulike deler. En del er basisstøtte, en del er basert på resultater og fordeles uten noen forhåndsdefinert ramme, og den siste delen er basert på resultater som omfordeles mellom institusjonene innenfor en lukket ramme. 

;
Du kan også se alle nyheter her.