-

Gratulerer med kvinnedagen!

8. mars 2017 - Inge Jan Henjesand

Jeg er veldig stolt av alle de dyktige kvinnene på BI. I dag, 8. mars, feirer vi kvinnedagen!

I dag er det flere kvinner enn menn som fullfører høyere utdanning i Norge. Det er bra, men den faglige autoriteten de møter i klasserommet er fortsatt som oftest en mann. Det trenger ikke være slik.

Jeg tror det er viktig at vi får flere kvinner blant de faglige på BI. At flere av våre studenter møter en kvinnelig professor i klasserommet, at flere får en kvinne som veileder. At flere av våre ansatte får en kvinnelig sjef. Dette handler om mer enn likestilling, rettigheter og prinsipper. Det handler om hva som gjør BI til en bedre skole. Jeg tror at en høyere andel kvinner i lederroller og faglige stillinger gjør BI til en bedre utdanningsinstitusjon.

Jeg er veldig stolt av våre damer. Vi har veldig mange gode forbilder blant våre kvinnelige ansatte. Vi har kvinner som hevder seg i typisk mannsdominerte disipliner, det er ingen liten bragd. Vi har kvinnelige ansatte, studenter og alumni som markerer seg fordi de er faglig dyktige. Det er kvaliteten som snakker for seg.

BIs arbeid med likestilling

I 2007 etablerte BI mål og handlingsplan for likestilling som en del av arbeidet for mangfold og likeverd. Overordnet mål for BI er at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder eller nasjonal/etnisk opprinnelse. Fokus på mangfold vil bidra til å utvikle vår virksomhet på en positiv måte, bl.a. ved at vi tiltrekker oss den beste kompetansen. Både kvinneandel og internasjonal andel blant faglig stab er dessuten sentrale måleparametre i ulike rangeringer og akkrediteringer.

BI har siden 2007 hatt særskilt fokus på å øke kvinneandelen blant professorer, direktører, ledelse og styrende organer. Virkemidler som kvalifiseringsstipend for kvinner, støtte til nettverksbygging, støtte til retorikktrening og formidling av forskning, deltakelse i utviklingsprogram samt endringer i valgreglementer har bidratt til at BI nå har oppfylt målene som ble definert i 2007. Det viktigste er imidlertid å holde fokus på likestilling i det daglige, samt systematisk å måle og følge med på sentrale nøkkeltall.

Noen håndfaste tall fra 2016: Ved årets slutt hadde BI 26 kvinnelige professorer i fulltidsstilling, en økning på 7 professorer fra 2015. Dette utgjør en kvinneandel blant professorer på 29% av de som er i full stilling. Kvinneandelen av faglige årsverk har økt fra 28% til 31%. Kvinner utgjorde 33% av toppledelsen, 38% av instituttlederne og 50% av deanene var kvinner. Kvinneandelen blant direktører ved BI var 63%. I BIs styre var kvinneandelen 50%, mens den utgjorde 27% i Kollegiet. Andelen menn i administrative stillinger var 34%.

Vi hadde 7 kvinnelige professorer i 2007, i dag har vi altså nesten fire ganger så mange!

BIs målrettede likestillingsarbeid har gitt resultater. Og vi skal videre. Vi har fortsatt ambisjoner om å øke andelen kvinner i faglig stab og i faglige lederstillinger, samt å øke andelen menn i studieadministrative stillinger. Det skal utarbeides en ny handlingsplan for mangfold og likestilling i løpet av vinteren/våren 2017.

Jeg ser frem til å ønske mange nye kvinner velkommen til BI i årene fremover!

- Inge Jan Henjesand
Rektor ved Handelshøyskolen BI

;
Du kan også se alle nyheter her.