-

Norge må satse på nye globale vekstbedrifter

16. august 2017

Rundt to tredjedeler av norske arbeidsplasser som ble skapt i perioden mellom 2003-2014 kom fra gründerbedrifter, ikke etablerte selskaper. Det viser et forskningsprosjekt fra Handelshøyskolen BI.

På initiativ fra Sørlandets kompetansefond, MIT REAPT South West Norway, har professor Torger Reve ved BI analysert hvordan arbeidsplasser skapes i nye vekstbedrifter. Studien bygger på en analyse av selskaper innen privat sektor, for å avdekke verdidrivere innen norsk arbeidsliv.Forskningsprosjektet (som er finansiert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA som del av MIT REAP prosjektet) blepresentert i forbindelse med Arendalsuka 2017, onsdag 16. august, og overlevert til næringsminister Monica Mæland.

– I Norge er vi gode til å etablere nye virksomheter, men vi lykkes ikke særlig bra med å utvikle nye globale vekstbedrifter. Vi må satse på en ny vekststrategi, hvor fokus flyttes fra antall start-ups til virksomheter med faktisk vekstpotensiale, såkalte scale-ups. Disse utgjør under 10 % av nyetableringene, men står for om lag 50 % av de nye arbeidsplassene, sier Reve, som har ledet prosjektet.

Resultatene tegner et mer helhetlig bilde når det kommer til hva Norge skal leve av etter oljen. Studien viser at bedrifter i vekstfasen stod for hele 220.000 av de nye jobbene, mens kun 130.000 ble skapt i etablerte selskaper.

Reve hevder at innovasjonsfokuset må flyttes fra oppstart av nye bedrifter til skalering av nye bedrifter, og peker på en ny nasjonal innovasjonsstrategi for å fremme skalering av entreprenørskap.

– Universitetsmiljøet i Boston, spesielt ved MIT, har utviklet en empiri hvor man ser at en forutsetning for akselerert vekst i nystartede bedrifter er at de støttes opp av et aktivt entreprenørielt økosystem med fem aktører: Det er ikke nok med Triple Helix aktørene (universitet, næringslivet, det offentlige). Det viktigste er å trekke med gründerne og venturekapitalen. I MITs modell er det også sentralt at entreprenørbedriftene må være innovasjonsdrevne og ha globale ambisjoner. Dette gjør vi nå på Vestlandet innen de havbaserte næringene, sier Reve.

Satser på nytt økosystem

For å akselerere regionalt entreprenørskap på Vestlandet inngår BI nå en konsortieavtalen med Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, NTNU og Høgskolen på Vestlandet, om et samarbeid med MIT REAP. Målsetningen er å utvikle flere suksessfulle start-ups, ved å satse på et økosystem av entreprenører og risikokapital.

– Samarbeid på tvers i universitets- og høyskolesektoren blir en viktig konkurranseform i fremtiden. Jeg er glad for at næringsliv, entreprenører, ventureinvestorer, akademia og myndigheter vil jobbe sammen for å fremme innovasjonsdrevet entreprenørskap, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Konsortieavtalen mellom universitetene og høyskolene på Vestlandet ble i dag, onsdag 16. august 2017, underskrevet av rektor ved BI, Inge Jan Henjesand, rektor ved UiA, Frank Reichert, rektor ved UiS, Marit Boyesen, rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, rektor ved Høgskolen i Bergen, Berit Rokne, og viserektor ved NTNU, Annik Magerholm Fet.

Innholdet i avtalen er tredelt:

  1. Utvikling og deling av kunnskap innen innovasjonsdrevet entreprenørskap gjennom forskning, utdanning og næringsutvikling med sikte på å styrke regionalt entreprenørskap og regional entreprenørskapskultur.
  2. Utvikling av sterkere innovative økosystemer regionalt, hvor næringsliv, entreprenører, ventureinvestorer, akademia og myndigheter samhandler på en mer effektiv måte for å fremme innovasjonsdrevet entreprenørskap i regionen.
  3. Gjennomføring av programmer for skalering av entreprenørskap for å øke antall entreprenørskapsbedrifter som klarer å vokse til vekstkraftige og lønnsomme bedrifter.

Fakta om MITs REAP program:

  • Det er MITs Sloan School of Management som leverer REAP. REAP står for Regional Entrepreneurship Accelleration Program.
  • Det er et 2-årig hybrid kurs/konsulentprogram rettet mot regioner fra forskjellige deler av verden, med 8 deltakende regioner i hver kohort.
  • Selve REAP arbeidet skjer i løpet av 4 ukeslange Workshop samlinger ved MIT, og med «hjemmelekser» (Action Phases) mellom samlingene.

;
Du kan også se alle nyheter her.