-

Belønnes for forskningsinnsats

8. oktober 2018

BI har levert gode resultater på utdanning og forskning gjennom mange år. Det gir også uttelling i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell skaper forutsigbarhet for høyere utdanning i Norge. Regjeringens budsjettforslag er derfor som forventet, både for Handelshøyskolen BI og for resten av sektoren. I forslaget til statsbudsjett for 2019 mottar Handelshøyskolen BI 347,8 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 22,6 millioner kroner fra 2018.

– Med stadig økende internasjonal konkurranse er det viktig for norsk utdanningssektor å ha stabile rammevilkår. Satsing på utdanning og forskning er viktig for å fremme nødvendig omstilling og styrke næringslivets konkurranseevne, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Behov for sterkere satsning på livslang læring

– Investering i medarbeideres kompetanse gjennom hele yrkeslivet er det klokeste vi kan gjøre for å sikre innovasjonsevne, konkurranseevne og integrering i arbeidslivet. Vi trenger sterkere incentiver for at bedrifter og medarbeidere investerer i kompetanseutvikling på en systematisk måte. Dette må også omfatte medarbeidere med høyere utdanning. Etter- og videreutdanning må bli regelen heller enn unntaket, sier Henjesand.

Flere studentboliger

– Regjeringens fortsatte satsning på flere studentboliger er en viktig del av studentenes rammevilkår. Dette er særlig viktig dersom vi skal øke rekrutteringen av gode internasjonale studenter til norske klasserom. Regjeringens anslag for sysselsetting i årene som kommer er positive, og BI er klar for å levere kandidater til et arbeidsmarked i stadig endring, sier Henjesand.

Forslag til statsbudsjett består av:

  • Basistilskudd: 153 489 000 kr.
  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med åpen ramme (studiepoeng, ferdigutdannede kandidater, utveksling og doktorgradskandidater): 170 585 000 kr.
  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med lukket ramme (inntekter fra EU, Norges forskningsråd og regionale forskningsfond, inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) og publiseringspoeng): 23 697 000 kr.
  • Konsekvensjusteringer: Økning på 3 850 000 kroner som følge av nye studieplasser i 2018. Reduksjon på 1 609 000 kroner som følge av avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen.
  • Justering for pris – og lønnsøkning: 9 409 000.
  • Andre endringer: Økning på 9 113 000 kroner som følge av en justering av basis knyttet til endringer i finansieringssystemet i 2017.

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Statsstøtten utgjør ca. 20 % av stiftelsens omsetning i 2018.
  • I forslaget til statsbudsjett for 2019 mottar Handelshøyskolen BI 347,8 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 22,6 millioner kroner fra 2018.
  • Finansiering av høyskoler og universitet består av ulike deler. En del er basisstøtte, en del er basert på resultater og fordeles uten noen forhåndsdefinert ramme, og den siste delen er basert på resultater som omfordeles mellom institusjonene innenfor en lukket ramme. 
;
Du kan også se alle nyheter her.