-

Mer fokus på material­gjenvinning

14. januar 2019

I tråd med ny strategi og satsing på bærekraft, har BI satt et ambisiøst mål om 65% materialgjenvinningsgrad innen 2022, mot dagens 33%. Som en følge av dette endres fokuset fra utsorteringsgrad til materialgjenvinningsgrad for avfall.

Dette fokuset er i tråd med norsk avfallspolitikk. Avfallspyramiden under viser hvordan BIs avfall i dag gjenvinnes (nederste sirkel), mens målet er komme opp i den øverste sirkelen. Dette er for at vårt avfall skal kunne gå inn i et nytt kretsløp og bidra til sirkulærøkonomi.

Avfallspyramide

BI har inngått avtale med ny renovatør pr. 01.01.2019, og arbeidet med omlegging av dagens avfallsordning er i full gang for å sikre at det jobbes i tråd med det vedtatte målet som skal understøtte strategien.

Et viktig element i omleggingen er behandlingen av engangsemballasje. Til nå har engangsemballasjen blitt sortert som organisk avfall fordi det er biologisk nedbrytbart. Det er i dag ikke lenger tilfellet fordi kravet til renere fraksjoner økes. Dermed skal engangsemballasje kastes i restavfall heretter. Alle brukere av engangsemballasje bes være oppmerksom på denne endringen, og være klar over at vi alle bidrar til at BI kan oppnå sin målsetting om 65% materialgjenvinning.

;
Du kan også se alle nyheter her.