-

BIs klimaambisjoner mot 2030

28. mars 2019

Som en av tre satsingsområder har bærekraftsmål #13 – Climate Action blitt valgt ut som et område BI skal jobbe med i egen virksomhet.

FNs klimapanels (IPPC https://www.ipcc.ch/sr15/) siste rapport forteller oss at det vil være betydelige besparelser for oss og planeten om vi klarer å begrense global oppvarming til 1.5 grader (ift før-industriell tid), sammenlignet med 2 graders målet som ble satt i Paris-avtalen. Slik det ligger an i dag er man langt unna å nå både begge disse målene, men rapporten viser at det er mulig å nå 1.5 graders målet, men da må det handles nå. Det er ca. 4000 dager igjen til 2030 og dersom BI ønsker å være en del av løsningen, må vi kartlegge vår påvirkning og sette tydelige mål. På den måten blir vi gode rollemodeller for våre studenter og omverdenen.

BIs ledelse vedtok på sitt ledermøte 13.03.19 at BIs ambisjoner skal være å understøtte 1.5 graders målet. Får å kunne gjøre det må BI handle på følgende tre områder:

  • Bidra gjennom å kutte egne utslipp tilsvarende 40-50 % innen 2030, noe som er i tråd med den nye regjeringsplattformen som har som ambisjon om å kutte utslipp i Norge med 45 % i samme periode
  • Vi må øke andelen fornybar energi ved våre campuser. Ren energi anses å være en stor del av løsningen på klimaproblemene. BI er godt i gang med dette arbeidet ved våre to nye campuser i Trondheim og Stavanger.
  • Vi må støtte grønne mobilitetsløsninger for å bidra til mindre utslipp fra transport

Det vil bli iverksatt et arbeid med å kartlegge hvordan BI kan jobbe med å nå sine ambisjoner og i løpet av 2019 har man satt en ambisjon om å ha oversikt over hvor vi best kan bidra.

;
Du kan også se alle nyheter her.