-

Nasjonal rapport om mobbing og trakassering

22. august 2019

Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder gjennomført en spørreundersøkelse i universitets- og høyskolesektoren for å kartlegge omfang og frekvens av mobbing og trakassering på arbeidsplassen, samt tilfeller av seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Undersøkelsen ble sendt ut til 42778 ansatte ved 26 deltagende utdanningsinstitusjoner som totalt ble besvart av 17984 respondenter, tilsvarende en responsrate på 42 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019.

Totalt 13 prosent av de som har svart i utdanningssektoren oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold. 1,6 prosent oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.

Den nasjonale undersøkelsen registrerer 18 tilfeller av seksuelle overgrep i forbindelse med respondentenes arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.

-Dette er svært alvorlige tall som viser at også ansatte i utdanningssektoren opplever uakseptabel atferd og lovbrudd. Undersøkelsen retter søkelyset mot et problem ved arbeidsmiljøet ved akademiske institusjoner som vi ikke kan akseptere, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Det er flere eldre enn yngre som oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene. 2,2 prosent kvinner og 0,9 prosent menn har blitt utsatt for seksuell trakassering. Det fremkommer også at stipendiater er den gruppen med høyest andel som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering og er overrepresentert i antallet av rapporterte overgrep, ifølge den nasjonale undersøkelsen til IPSOS.

Funn ved Handelshøyskolen BI 
Den institusjonelle undersøkelsen ved BI ble på vegne av IPSOS sendt ut til 876 ansatte med 498 registrerte svar, tilvarende en svarprosent på 58 prosent. Det er en responsrate 15 prosent over landsgjennomsnittet.

Totalt svarer 9 prosent av de som har svart at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder. 4 prosent av respondentene fra BI oppgir at de er blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene.

Samtlige av respondentene fra BI svarer «Nei» på om de i løpet av de 12 siste måneder har blitt utsatt for seksuelle overgrep i sitt nåværende arbeidsforhold.

- Målsettingen til BI vil alltid være å arbeide for at vi har et godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Resultatene utfordrer oss til å jobbe videre med holdninger, etikk, rutiner og ledelse i egen organisasjon. Når uakseptable forhold likevel blir rapportert, kan gode rutiner virke konfliktdempende ved å sikre en mest mulig ryddig og forutsigbar prosess, sier Henjesand og legger til:

-Vi vil nå se nærmere på funnene i rapporten for å se hvordan vi både kan bli enda flinkere til å forebygge mobbing og trakassering, og ha rutiner og tiltak for å fange opp og håndtere mobbing og trakassering dersom dette skjer. Det handler om ledelse og økt bevissthet i hele organisasjonen, og det handler om rutiner, tiltak og konsekvens dersom det skjer. Alle ansatte oppfordres til å benytte våre varslingskanaler til å melde fra om kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet.

Tiltak 
Handelshøyskolen BI har en rekke kontinuerlige tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø og for å forebygge trakassering og mobbing:

  • Informasjon og oppmerksomhet rundt temaet i form av artikler med informasjon av rutiner, nulltoleranse, code of conduct og sampsill-regler
  • Arbeidsmiljøundersøkelse og oppfølgingsaktivitetene knyttet til denne
  • Synliggjøring av muligheten til å varsle om trakassering og mobbing gjennom å opprette «Si fra knapp»
  • Retningslinjer for innmelding og håndtering av trakassering, utilbørlig opptreden og harde personkonflikter
  • Ruspolicy
  • Ledertrening og lederoppfølging
  • Systematisk HMS arbeid og oppfølging i BIs arbeidsmiljøutvalg
  • Likestillingsplan-og tiltak

 

;
Du kan også se alle nyheter her.