-

Et statsbudsjett som forventet for BI

7. oktober 2019

I forslaget til statsbudsjett for 2020 mottar Handelshøyskolen BI 355,3 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 7,6 millioner kroner fra 2019.

– Utdannings- og forskningssektoren i Norge er avhengig av forutsigbarhet. Med stadig økende internasjonal konkurranse og tiltakende omstillingstempo er det viktig med stabile rammevilkår. Det får vi med dette budsjettet, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.Nye bilder Inge Jan Henjesand

Høye ambisjoner

– I finanstalen fremhevet Siv Jensen regjeringens høye ambisjoner for det norske kunnskapssamfunnet ved å styrke bevilgningene til livslang læring og økt undervisningskvalitet i høyere utdanning. Vi deler regjeringens ambisjoner og ser frem til å være en sentral aktør i arbeidet med å utvikle Norge som en ledende kunnskapsnasjon, sier Henjesand.

Styrker skattefunnordningen

Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen som skal stimulere næringslivet til å investere enda mer i forskning og utvikling (FoU). Forslagene øker den årlige Skattefunn-støtten med 150 millioner kroner fra 2020.

– Det er positivt at regjeringen nå velger å styrke skattefunnordningen. Alle tiltak som bidrar til høyere verdiskaping gjennom mer kunnskap, forskning og innovasjon stiller vi oss bak, sier Henjesand.

Behov for økt satsning på livslang læring

Finansministeren understreket at det må bli enklere å kombinere jobb og utdanning.

– For å nå regjeringens ambisjoner er det et stort behov for sterkere incentiver som sikrer at bedrifter og medarbeidere investerer i kompetanseutvikling på en stadig mer systematisk måte. Investering i medarbeideres kompetanse gjennom hele yrkeslivet er det klokeste vi kan gjøre for å sikre innovasjonsevne, konkurranseevne og integrering i arbeidslivet, sier Henjesand.

Studiefinansiering

I budsjettforslaget følger regjeringen opp planen om å trappe opp til 11 måneders studiestøtte.

–  Studenter trenger økonomisk forutsigbarhet som gir dem handlingsrom til å konsentrere seg om studiene i hverdagen. Det er godt at vi endelig er i mål med utvidelsen av studiestøtten, sier Henjesand.Bi-bygget solnedgang

Endring i BIs bevilgning:

  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med åpen ramme (studiepoeng, ferdigutdannede kandidater, utveksling og doktorgradskandidater): - 1 621 000 kr
  • Resultatbasert uttelling på indikatorer med lukket ramme (inntekter fra EU, Norges forskningsråd og regionale forskningsfond, inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) og publiseringspoeng):  - 1 035 000 kr
  • Andre endringer: Økning på 10 275 000 kroner hvorav prisstigning utgjør den største andelen.

Fakta:

  • Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Statsstøtten utgjør ca. 20 % av stiftelsens omsetning i 2019.
  • I forslaget til statsbudsjett for 2020 mottar Handelshøyskolen BI 355,3 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 7,6 millioner kroner fra 2019.
  • Finansiering av høyskoler og universitet består av ulike deler. En del er basisstøtte, en del er basert på resultater og fordeles uten noen forhåndsdefinert ramme, og den siste delen er basert på resultater som omfordeles mellom institusjonene innenfor en lukket ramme. 
;
Du kan også se alle nyheter her.