-

BI med i nytt senter for ansvarlig innovasjon

22. november 2019

Handelshøyskolen BI er partner i AFINO - et virtuelt senter for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge.

Førsteamanuensis Kristian Alm fra BIs Institutt for kommunikasjon sitter både i ledelsen og styringsgruppen, og er ansvarlig for arbeidspakken som handler om hvordan institusjoner i større grad kan dra fordel av varslere i ansvarlig innovasjon. I tillegg leder Professor Atle Midttun fra Institutt for rettsvitenskap og styring en arbeidspakke som skal se nærmere på interessante case av bærekraftig og ansvarlig innovasjon i Norden.

Nye former for samarbeid

Senteret er finansiert i fem år med 30 millioner kroner fra Forskningsrådets SAMANSVAR program der fokus er ansvarlig innovasjon og næringslivets samfunnsansvar. Programmet oppfordrer til nye former for samspill der myndigheter, virkemiddelapparat, bedrifter og sivilsamfunnet går sammen som partnere for å bidra til å løse vår tids store samfunnsutfordringer. AFINO skal eksperimentere med nye samarbeidsmåter for å få økt dialog og samarbeid på tvers av sektorer og fagmiljøer.

AFINO Ledelsen

Med i AFINO - fra venstre Christian Fieseler (BI), leder for AFINO Siri Granum Carson (NTNU), Kristian Alm (BI), Caroline Dale Ditlef-Simonsen (BI) og Atle Midttun (BI).

Samling av sentrale norske fagmiljøer

Senteret er organisert som et nav og ledes av NTNU med BI, OsloMet og Universitetet i Bergen som partnere. I tillegg er Universitetet i Stavanger, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Høgskolen på Vestlandet og GenØk – Senter for biosikkerhet assosierte partnere. Konsortiet består dermed av flere av de sentrale miljøene innen STS (studier av kunnskap, teknologi og samfunn), etikk, innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge.

Tilknyttede prosjekter

SAMANSVAR-programmet finansierer i tillegg 40 millioner kroner fordelt på fire forskningsprosjekter som skal være tilknyttet AFINO. Det ene av disse prosjektene ledes Bis Professor Christian Fieseler fra Institutt for kommunikasjon og kultur. Hovedmålet for hans prosjekt er å se på hvordan sosiale, kommersielle og politiske aktører både lokalt og globalt kan sikre ansvarlighet i algoritmiske beslutningsprosesser. Fremover vil også være aktuelt å koble flere relevante prosjekter til navet.

Senteret hadde kick off i Trondheim i begynnelsen av november der målet var å bli bedre kjent med hverandre og de andres forskningsbakgrunn.

;
Du kan også se alle nyheter her.